Приветствую Вас Читатель | RSS

LAB for madrichim

Четверг, 2018-12-13, 10:38 AM
Главная » Статьи » Тематические материалы » Город, место, путешествие

Дворцы. Дороги. Города./5/

www.art-methods.coach, www.facebook.com/artmethods.coach, www.beit-midrash.com, www.web4small.com

Сад, убежище, дворец: бейт-мидраш

5. Дворец

Текст 1

בל קרפ היעשי רפס
)די ( העֵרְמִ םיאִרָפְּ שׂוֹשׂמְ םלָוֹע דעַ תוֹרעָמְ דעַבְ הָיהָ ןחַבַָו לפֶֹע בזָּעֻ ריעִ ןוֹמהֲ שׁטָּנֻ ןוֹמרְאַ יכִּםירִדָעֲ:
)וט (דְמִ הָיהְָו םוֹרמָּמִ חַוּר וּנילֵעָ הרֶעֵָי דעַ למֶרְכֲַּו למֶרְכַּלַ רבָּ{ְולמֶרְכַּהַ }בשֵׁחֵָי רעַַיּלַ:
)זט (מִּבַּ ןכַשְָׁובשֵׁתֵּ למֶרְכַּבַּ הקָדָצְוּ טפָּשְׁמִ רבָּדְ:
)זי (םלָוֹע דעַ חטַבֶָו טקֵשְׁהַ הקָדָצְּהַ תדַֹבעֲַו םוֹלשָׁ הקָדָצְּהַ השֵׂעֲמַ הָיהְָו:
)חי (וֹלשָׁ הֵונְבִּ ימִּעַ בשַָׁיְותוֹנַּנאֲשַׁ תֹחוּנמְבִוּ םיחִטַבְמִ תוֹנכְּשְׁמִבְוּ ם:
)טי ( תדֶרֶבְּ דרַבָוּהַריעִהָ לפַּשְׁתִּ הלָפְשִּׁבַוּ רעַָיּ:

Йишайа 32, 14-17

14 Потому что оставлена цитадель,
покинут шумный город,
холм и башня навсегда стали норами,
радостью диких ослов, пастбищем стад.
15 Пока не прольётся на нас сверху дыхание-ветер,
и пустыня не станет, как гора Кармель,
и Кармель не будет считаться лесом.

16 И найдёт обитель в пустыне закон,
и справедливость поселится на Кармеле,

17 и установление справедливости будет {происходить} в мире,
и работа над справедливостью всегда {будет} спокойна и безопасна.∗

19 И град будет падать на лес, и город спустится в долину.

∗ Набросок перевода: Максим Леенсон, 28 октября 2002

)3 ( ה קרפ תובא תכסמ הנשמ

)ה (שׁדָּקְמִּהַ תיבֵבְּ וּניתֵוֹבאֲלַ ושׂעֲַנ םיסִִּנ הרָשָׂעֲ .שׁדֶֹקּהַ רשַׂבְּ חַירֵמֵ השָּׁאִ הלָיפִּהִ אֹל , אֹלְוסְהִםלָוֹעמֵ שׁדֶֹקּהַ רשַׂבְּ חַירִ ,םִיחַבְּטְמִּהַ תיבֵבְּ בוּבזְ האָרְִנ אֹלְו , לוֹדגָּ ןהֵֹכלְ ירִקֶ ערַאֵ אֹלְוםירִוּפּכִּהַ םוֹיבְּ ,הכָרָעֲמַּהַ יצֵעֲ לשֶׁ שׁאֵ םימִשָׁגְ וּבּכִ אֹלְו ,ןשָׁעָהֶ דוּמּעַ תאֶ חַוּרהָ החָצְָנ אֹלְו ,בָּ לוּספְ אצָמְִנ אֹלְוםיִנפָּהַ םחֶלֶבְוּ םחֶלֶּהַ יתֵּשְׁבִוּ רמֶֹע ,םיחִָורְ םיִוחֲתַּשְׁמִוּ םיפִוּפצְ םידִמְוֹע ,םלָוֹעמֵ םִילַשָׁוּריבִּ ברָקְעְַו שׁחָָנ קיזִּהִ אֹלְו , ןילִאָשֶׁ םוֹקמָּהַ ילִ רצַ וֹרבֵחֲלַ םדָאָ רמַאָ אֹלְוםִילַשָׁוּריבִּ:

Поучения отцов, 5 - 5

Наши отцы стали свидетелями десяти чудес в храме:
ни одна женщина не выкинула от запаха жертвенного мяса;
жертвенное мясо никогда не стухло;
муха не залетала в жертвенный зал;
у первосвященника ни разу не случилась поллюция в Судный день;
дождь ни разу не затушил огня жертвенника;
ветер ни разу не разогнал столб дыма;
ни сноп, ни пара хлебов, ни жертвенный хлеб ни разу не оказались негодными;
хотя стояли в тесноте, было достаточно просторно, чтобы падать ниц;
ни змея, ни скорпион не ужалили никого [из пришедших на праздник] в Иерусалим;
и никогда никто не заявил, мол, негде мне переночевать в Иерусалиме.

)5 ( תלהק ינועמש טוקלי- א קרפ - זסקתת זמר

ד "בלה הז םיה לא םיכלוה םילחנה לכ א , ונניא םיהו בלל אלא תסנכנ הניא הלכ הרותה לכאלמתמ וניא בלה ףא אלמ , רמאתוילע תרזוח הניא בוש ובלמ ותמכח איצומ םדאשמ , דומלתםיבש םה םש רמול ,בלל אלא תסנכנ הניא המכחה לכ רחא רבד ,אלמ ונניא םיהו , בלה ףאאלמת אל שפנה םגו אלמתמ וניא ,וילע רזוח וניא בוש רחאל ודומלת רסומשמ רמאת , דומלתוגו םילחנהש םוקמ לא רמול ,'וי יבר תא הלאש אנורטמ בהי ביתכ היל הרמא אתפלח ןב יסןימיכחל אתמכח ,רמימל ארק ךירצ ןישפטל , דחא תוולל םדא ינב ינש ךלצא ואבי םא הל רמאהולמ התא םהמ הז יאל רישע דחאו ינע ,א"רישעל ל ,א"המל ל ,א" עורפל ול שי דבאמ םא ליל ערפי ןכיהמ ינעה דבאמ םא לבא יל ,בדמ ךיפש המ ךינזא ועמשי הל רמאר , ןתנ ךכבקה"תושרדמ יתבבו תויסנכ יתבב ןיגוה והיש ןימיכחל המכח ה , לכ םילחנה לכ רחא רבדהנעבשת אל ןודבאו לואש ביתכד אלמתמ וניא לואשו אלמ ונניא םיהו לואשל אלא םיתמה ,העב םיסנכתמ תושפנהש םוקמ םילחנהש םוקמ לא"ז , םלועל הריש רמול ןידיתע םה םשמו ףנכמ רמאנש אבהונעמש תורימז ץראה , םילשוריל םיסנכנ לארשי םילחנה לכ רחא רבדאלמתמ הנניא םילשוריו ,םיחור םיוחתשמו םיפופצ םידמוע ןנת , םוקמ םילחנהש םוקמ לאהל ווחתשהו רמאנש אבל דיתעל ןיסנכתמ םה םש הזה םלועב ןיסנכתמ לארשיש ' רהבשדקה.

Йалкут Шимъони 1
Или так: «Все реки текут в море» - это сердце. Вся Тора может вместиться лишь в сердце. «А море не наполняется» - казалось бы, раз извлёк человек мудрость из сердца, она не вернётся туда; но написано: «туда они возвращаются».
Или так: Вся мудрость умещается лишь в сердце, «а море не наполняется» - так и сердце не наполняется, и душа не наполняется. Казалось бы, раз отдал ученика другому, тот уже не вернётся к нему.; однако написано «туда, куда реки...».
Одна дама как-то спросила у р. Йоси Бар-Халафты:
— Написано: «даст мудрым мудрости» (Даниэль, 2, 21) – как же так? Должно быть «даст глупым мудрости»!
— Если богач и бедняк попросят у Вас взаймы, кому из них Вы дадите?
— Богачу.
— А почему?
— Богач, если потеряет, сможет мне вернуть. А бедняк откуда возьмёт?
— Да услышат Ваши уши Ваши же слова! — воскликнул он. — Так и Всевышний дал мудрость мудрым, чтобы размышляли в собраниях и школах.
Или так: «Все реки...» – все мёртвые – в могилу. «А море не наполняется» – а могила не наполняется, как написано: «Могила и пропасть ненасытны» (Притчи 27:20). «Туда, куда реки...» – где души собираются в этом мире и откуда они будут петь песни в будущем мире, как написано «От края земли мы слышали пение» (Исайя 24:16).
Или так: «Все реки...» – евреи собираются в Иерусалиме, а Иерусалим не переполняется. Мы учим: стоят – им тесно, а как падают ниц – просторно. «Туда, куда реки...» – где евреи собираются в этом мире, там они соберутся и в будущем мире, как написано: «Поклонятся Богу на Святой горе» (Исайя 27:13).

О СЫНЕ ЦАРЯ И СЫНЕ РАБЫНИ, КОТОРЫХ ПОМЕНЯЛИ
р. Нахман из Браслава

И спросили его: "Куда теперь идти нам?"
Говорит им, чтобы спрашивали и искали страну, что называется: "Дурацкая страна, да умная власть".
И спросили его: "А в какую хоть сторону идти искать-спрашивать эту страну?" И показал им рукой направление. "В эту, — говорит, — сторону!" А настоящему сыну царя сказал на прощание:
— Иди туда, в эту страну, и там достигнешь величия своего!
И пошли они. А дорогой уж очень захотелось найти какого-либо зверя или скотину, чтобы испробовать инструмент: сможет ли он сыграть ту чудесную мелодию, что слышали они. Только ничего им не попадалось.
Потом подошли поближе к жилому месту и нашли какую-то скотину. Положили на нее инструмент и начала играть та самая чудесная мелодия, что слышали они.
Потом пошли дальше, пока не прибыли и не подошли к этой самой стране.
А вокруг той страны шла стена, и никак нельзя было попасть туда, кроме как пройти в одни ворота. И пришлось им пойти кружным путем вдоль стены, пока не подошли к тем воротам. А в воротах не хотели их пропустить: все из-за того, что умер царь той страны и стал царем его сын. И завещал прежний царь: поскольку до сих пор называли эту страну "Дурацкая страна, да умная власть", а теперь станут называть наоборот — "Умная страна, да дурацкая власть", — и тот, кто готов вызваться возвратить стране прежнее имя "Дурацкая страна, да умная власть", тот и будет царем. Оттого и не пропускают никого войти в страну, только того, кто готов вызваться и вернуть стране прежнее имя. Поэтому и не хотели пропустить их. И спросили его: "Ты желаешь — готов возвратить стране прежнее имя?"
Конечно, кто же решится?! Возьмет на себя такое дело?! А так не могли пройти. И уговаривал его раб повернуть домой и уйти, только не хотел он несолоно хлебавши возвращаться, поскольку лесной человек сказал ему идти в эту страну и там достигнет он величия своего. Так и стояли они там у ворот. Тем временем присоединился к ним еще один человек, что прискакал туда на коне. И тоже хотел пройти, и его тоже не пропустили: сказали ему то, что и им сказали. И вот, смотрит: а ведь конь стоит рядом с тем человеком... Взял инструмент, положил на коня, начал он играть ту самую чудесную мелодию. И стал владелец коня уговаривать его продать ему этот инструмент. Не хотел, конечно, он продавать, и сказал владельцу коня:
— Да что же ты можешь мне дать взамен такого чудесного инструмента?
И говорит ему владелец коня:
— Да что же ты можешь делать с этим инструментом! Ну, сыграешь с ним комедию, ну, получишь динар-другой... А вот я знаю такую вещь, что она во много раз лучше, чем этот твой инструмент! Получил я эту вещь от отца и деда, а те получили от своих дедов и прадедов. Это: умение понимать всякую вещь через любую другую вещь. Выходит, что я знаю вещь, которую передал мне отец, а ему передал дед, тому — прадед, и оттого могу понять всякую вещь через любую другую. И если, к примеру, говорит кто втайне кому какую-либо вещь, через это, полученное мной, можно понять любую вещь через любую другую, л до сих пор не открывал я этого секрета ни одному человеку в мире. И вот теперь научу я тебя этому, а ты отдашь мне этот инструмент.
И подумал он и решил, что и в самом деле чудесно это понимать любую вещь через любую другую. И отдал ему инструмент, и тот пошел и научил его понимать любую вещь через любую другую.
И вот настоящий царский сын, после того как стал понимать любую вещь через любую другую, подошел к тем воротам страны и понял, что готов на то вызваться — возвратить стране прежнее имя, поскольку стал теперь понимать любую вещь через любую другую, оттого и понял, что возможно это, хотя еще не знал, как. И хотя совсем не знал, как же сможет он это сделать, но оттого, что умел теперь понимать любую вещь через любую другую, понял только, что это возможно.
И решился, и повелел сам себе идти: терять ему больше нечего! И сказал, чтобы пропустили его — готов и берет на себя это дело: возвратить стране прежнее имя! Пропустили его. И сообщили министрам той страны, что нашелся-таки человек, что берется возвратить стране прежнее имя. И привели его к министрам. Говорят министры ему:

— Да будет тебе известно, что и сами-то мы не дураки, не приведи Господь, только вот прежний-то царь очень умный был, выдающийся просто был мудрец, и по сравнению с ним каждый казался дураком, из-за того и страна называлась: "Дурацкая страна, да умная власть". Потом умер царь и перешло царство сыну, он тоже не дурак, даже, можно сказать, умный, только против нас по уму не устоять ему, и выходит оттого, что он как бы наоборот: "Умная страна, да дурацкая власть". Поэтому и завещал прежний царь: если найдется кто, такой умный, что сумеет возвратить стране прежнее имя, тот и будет царем. И даже сыну наказал, если найдет такого человека, отказаться от царства, и тому быть царем. Это значит, что если найдется такой мудрец, выдающегося ума человек, чтобы против него казались все дураками, он и будет царем. Ведь этот человек может возвратить стране прежнее имя, чтобы называли ее опять: "Дурацкая страна, да умная власть". Это чтобы тебе было известно, за какое дело берешься, на что себя посылаешь!
И сказали ему:
— Уж если ты такой умный, вот тебе испытание: есть у нас сад, что остался от прежнего царя, ведь он был выдающейся мудрости и ума, и сад чудесный-расчудесный а растут в нем железные, серебряные и золотые вещи. Такой этот сад чудесный и страшный. И невозможно зайти в него, потому что, как только заходит в него человек, тотчас начинают преследовать его. И , преследуют и гонятся за ним, а он кричит, и не знает, кто за ним гонится, и не видит, кто преследует его. И так преследуют и гонят его, пока не выгоняют из сада. А теперь посмотрим, какой ты мудрец. Сможешь ли войти в сад?
И он спросил:
— Значит ли это, что бьют того человека, который заходит
в сад?
Отвечают ему:
— Достаточно, что преследуют его и он не знает, кто это, кто преследует его, и бежит оттуда в ужасе и страхе — так рассказывают люди, что побывали там.
И пошел он в тот сад. Смотрит — стена вокруг, а ворота открыты, и нет никаких стражей, да и зачем они нужны — стражи такому саду? И пошел подле сада, осмотрелся и видит, что стоит там человек, то есть изображение человека, и под ним надпись, что этот человек был царем несколько сот лет назад, в его дни царил мир, потому что до него были войны, после него были войны, а вот во время царствия его царил мир.
И понял он, поскольку уже научился понимать любую вещь через любую другую, что все зависит от этого человека, и если, заходишь в сад и преследуют тебя, нет нужды убегать, надо
только поставить себя возле этого человека, и только этим спастись. И более того, понял он, что если взять этого человека и поставить среди сада, можно будет любому с миром входить в этот сад.
И пошел, и вошел в сад. И тотчас, как стали его преследовать, пошел и встал возле того человека, что стоял около сада. И оттого вышел оттуда с миром, целый и невредимый. Потому что другие, когда входили в сад и начинали преследовать их, в страхе и ужасе убегали, и оттого ушибались и повреждались. А он вышел в мире и спокойствии духа, потому что поставил себя возле того человека.
И увидели министры, что вышел он с миром оттуда и удивились. А он приказал взять того человека и поставить посреди сада. Так и сделали. И тогда все министры смогли войти в этот сад, пройтись, по нему и выйти с миром, безо всякого ущерба.
И сказали ему министры:
— Хоть и увидели мы, что сделал ты дело, только несмотря на то, за одно дело еще не следует давать тебе царство. Устроим тебе еще одно испытание. Есть у нас трон прежнего царя, очень высок этот трон, и стоят по краям его всякие звери и птицы из дерева, а перед троном ложе царское, а возле него стоит стол, а на столе лампа. И расходятся от этого трона дороги, вымощенные и уложенные каменными плитами, и расходятся те дороги во все стороны, и ни один человек не знает, в чем секрет царского трона и куда эти дороги ведут. А как дороги расходятся и отдаляются на какое-то расстояние — стоит на дороге лев, из золота целиком, и если пойдет какой человек по той дороге и приблизится ко льву — тотчас открывает лев пасть и проглатывает его. И от того льва продолжается дальше дорога и уходит вдаль. Также и на второй дороге, что ведет от трона в другую сторону, на каком-то расстоянии стоит на ней другой какой зверь из другого какого-либо металла, может быть, леопард или тигр, и также невозможно приблизиться к нему, а дорога уходит дальше. И так все дороги, что отходят от того трона царского, по всей стране расходятся они, и ни один человек не знает, в чем секрет царского трона и куда дороги ведут.
И потому попытайся-ка ты разгадать тайну этого трона и узнать, куда дороги ведут.
Повели его и показали ему этот трон. Видит, что действительно уж очень высок он — царский трон. Обошел вокруг и присмотрелся. И видит: сделан он из того самого дерева, что и корпус того самого инструмента, который был у него. И смотрит: наверху трона вроде как не хватает какой розы — если бы была роза, было бы точно так, как у него на том инструменте. Присмотрелся получше и видит: как раз та самая роза, что не хватает ее наверху, прикреплена снизу, и нужно только взять ее оттуда и наверх прикрепить, и тогда будет у трона точно такая сила, как у того инструмента. Потому что делал царь все с большой мудростью, так, чтобы не понял любой человек сути дела, а только если явится выдающегося ума и мудрости человек, что суть дела поймет и сумеет направить, поменять и установить порядок вещей, как и требуется. Так и ложе царское. Понял, что нужно только сдвинуть его немного с того места, на котором стоит. Также и стол — нужно сдвинуть, передвинуть' его немножко с прежнего места, тоже и лампа — также нужно немножко передвинуть ее. А животных и птиц по сторонам трона нужно поменять местами: взять эту птицу или зверя с этого места — и переставить на другое. И так всех. Потому что ; сделал все царь в тайне великой и мудрости, так, чтобы не мог простой человек понять, пока не явится мудрец, способный узреть невидимый постороннему взгляду, необходимый порядок.
Так и того льва — нужно передвинуть его сюда, так и других зверей, что охраняют пути. И приказал привести все в необходимый порядок. И переставил ту розу снизу наверх, и все остальные вещи в нужном порядке.
И тогда начало все играть чудесную мелодию, и пришло все в действие, как требовалось, как и предназначено было им. И тогда вручили ему царство. И принял, и сказал царь и настоящий царский сын сыну рабыни:
— Только теперь я понял, что действительно я царский сын, а ты действительно сын рабыни!

Категория: Город, место, путешествие | Добавил: Tania (2006-06-06)
Просмотров: 496