Приветствую Вас Читатель | RSS

LAB for madrichim

Четверг, 2018-12-13, 10:38 AM
Главная » Статьи » Тематические материалы » Город, место, путешествие

Дворцы. Дороги. Города./1/

www.art-methods.coach, www.facebook.com/artmethods.coach, www.beit-midrash.com, www.web4small.com

Сад, убежище, дворец: бейт-мидраш

1. Сад

בל קרפ היעשי רפס
)די ( ןחַבַָו לפֶֹע בזָּעֻ ריעִ ןוֹמהֲ שׁטָֻּנ ןוֹמרְאַ יכִּ העֵרְמִ םיאִרָפְּ שׂוֹשׂמְ םלָוֹע דעַ תוֹרעָמְ דעַבְ הָיהָםירִדָעֲ:

Йишайа 32

14 ибо чертоги будут оставлены; шумный город будет покинут; Офел ибашня навсегда будут служить, вместо пещер, убежищем диких ослов и пасущихся стад...

Текст 1а

ב קרפ תישארב

) ז ( שפנל םדאה יהיו םייח תמשנ ויפאב חפיו המדאה ןמ רפע םדאה תא םיהלא דודי רצייוהיח :
) ח (קמ ןדעב ןג םיהלא דודי עטיורצי רשא םדאה תא םש םשיו םד :
) ט ( ןגה ךותב םייחה ץעו לכאמל בוטו הארמל דמחנ ץע לכ המדאה ןמ םיהלא דודי חמציוערו בוט תעדה ץעו :
) י (םישאר העבראל היהו דרפי םשמו ןגה תא תוקשהל ןדעמ אצי רהנו :
) אי (בהזה םש רשא הליוחה ץרא לכ תא בבסה אוה ןושיפ דחאה םש:
) בי (םהשה ןבאו חלדבה םש בוט אוהה ץראה בהזו :
) גי (שוכ ץרא לכ תא בבוסה אוה ןוחיג ינשה רהנה םשו :
) די (תרפ אוה יעיברה רהנהו רושא תמדק ךלהה אוה לקדח ישילשה רהנה םשו :
) וט (הרמשלו הדבעל ןדע ןגב והחניו םדאה תא םיהלא דודי חקיו :

Берешит 2
7 И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в ноздри его дыхание жизни, и стал человек существом живым. 8 И насадил Господь Бог сад в Эдене с востока, и поместил там человека, которого создал. 9 И произрастил Господь Бог из земли вское дерево, притное на вид и годное в пищу, и дерево жизни посреди сада, и дерево познания добра и зла. 10 И выходит река из Эдена для орошения сада, и оттуда разделется и образует четыре главных реки. 11 Имя одной Пишон: она обтекает землю Хавилу, ту, где золото; 12 И золото той земли хорошее; там бдолах и камень оникс. 13 А имя второй реки Гихон: она обтекает землю Куш. 14 Имя третьей реки Хиддекель: она течет на восток от Ашшура. Четвертая же река Пърат. 15 И взял Господь Бог человека, и поместил сто в саду Эденском, чтобы возделывал его и хранил его.

Текст 1б

ג קרפ תישארב רפס
)דכ (אֶ ןדֶעֵ ןגַלְ םדֶקֶּמִ ןכֵּשְַׁיַּו םדָאָהָ תאֶ שׁרֶגְָיַו רֹמשְׁלִ תכֶפֶּהַתְמִּהַ ברֶחֶהַ טהַלַ תאְֵו םיבִרֻכְּהַ תםיִיּחַהַ ץעֵ ךְרֶדֶּ תאֶ

/24/ И ИЗГНАЛ ЧЕЛОВЕКА, И ПОСТАВИЛ К ВОСТОКУ ОТ САДА ЭДЕНА АНГЕЛОВ И ПЛАМЕННЫЙ МЕЧ ВРАЩАЮЩИЙСЯ ДЛЯ ОХРАНЕНИЯ ПУТИ К ДЕРЕВУ ЖИЗНИ.

Текст 2

ד קרפ םירישה ריש

) בי (םותח ןיעמ לוענ לג הלכ יתחא לוענ ןג :
) גי (םידרנ םע םירפכ םידגמ ירפ םע םינומר סדרפ ךיחלש :
) די (םימשב ישאר לכ םע תולהאו רמ הנובל יצע לכ םע ןומנקו הנק םכרכו דרנ :
) וט ( ןיעמןונבל ןמ םילזנו םייח םימ ראב םינג :
) זט (וידגמ ירפ לכאיו ונגל ידוד אבי וימשב ולזי ינג יחיפה ןמית יאובו ןופצ ירוע :

12 Запертый сад - сестра моя, невеста; закрытый родник, запечатанный источник. 13 Твои побеги – гранатовый сад с лучшими плодами, кофером и нардом. 14 Нард и шафран, аир и корица со всем ладановыми деревьями, мирра и алоэ со всеми видами благовоний. 15 Источник [из источников] садов, колодец живой воды, текущей из Леванона. 16 Пробудись, северный [ветер], приди, [ветер с] юга, повей в моем саду, польется его аромат, войдет мой любимый в свой сад и сьест его лучший плод.

(набросок перевода: Максим Леенсон)

Текст 3

О СЫНЕ ЦАРЯ И СЫНЕ РАБЫНИ, КОТОРЫХ ПОМЕНЯЛИ
р. Нахман из Браслава
Жил-был царь, и была у него в доме рабыня, что обслуживала царицу. И вот случилось царице и рабыне рожать в одно время. И повитуха взяла и нарочно поменяла детей, просто так, чтобы посмотреть, что из этого получится. Поменяла она младенцев, и положила царского сына возле рабыни, а сына рабыни — подле царицы. Потом стали они расти, и царского сына (то есть, того, что рос у царя, поскольку считался царским сыном) растили и опекали как только возможно, пока мальчик не встал на ноги, и подрос, и окреп, и преуспел во всем.
И в доме рабыни также подрос сын (то есть, на самом деле сын царя, что рос в доме рабыни). И оба они учились в одной школе. И у этого настоящего сына царя, который назывался сыном рабыни, были по самой природе его царственные величие и манеры, хоть он и вырос в доме раба, и напротив, у сына рабыни, который назывался царским сыном, была у него по самой природе тяга к манере какой-то другой, только не царской, хотя и был взращен в царском доме, и вроде должен был вести себя как и подобает царскому сыну, соответственно тому, как обращались с ним в царском доме.
А повитуха, как и всякая женщина, не утаила секрета, и проболталась кому-то, что поменяла детей, а у всякого человека есть приятель, у того приятеля еще приятель, и пошло как водится в мире, пока не стал секрет известен всему свету. И стали все шептаться о том, что подменили царского сына. Только ведь в Открытую говорить о том, конечно же, нельзя было, чтобы не открылось дело царю. Не хотели они, чтобы царь узнал, потому что ничего царь теперь не мог сделать. И поскольку исправить теперь уже не мог — то и не поверил бы может, все это навет и ложь. Да и возможно ли поворотить все назад и поменять детей? Поэтому и нельзя это было открывать царю. И только народ втихомолку шептался об этом.
И вот однажды кто-то открыл тому сыну царя, что, говорят, он подмененный. Только тебе, дескать, расследовать это дело никак нельзя. Не подобает это твоей чести и достоинству. Да и как можно расследовать такое дело? Только я, мол, тебе для того говорю, чтобы знал впредь, и если когда случится сговор против твоей власти, используют это и постараются затянуть петлю потуже, скажут, мол, они хотят поставить сына царя на царство. То есть, того, про которого будут говорить, что он и есть подлинный царский сын. Вот потому-то следует тебе задуматься насчет этого парня и подумать хорошенько, как его убрать.
И пошел царский сын (который в действительности был сыном рабыни) и начал всячески притеснять и унижать отца; этого сына рабыни (на самом деле своего настоящего отца), и старался постоянно делать ему зло. И так все время делал ему зло, и наносил обиду за обидой, унижения и оскорбления, чтобы выжить его оттуда и заставить убраться подальше со своим сыном. И все время, покуда был еще жив царь и все равно не было еще в его руках большой власти, несмотря на то, причинял ему зло. А как состарился царь и умер, и он принял царство, стал делать еще больше зла отцу того сына, и наносил ему удар за ударом, и изводил его тайно, в такой форме, чтобы не знали, что это исходит от него, потому что это некрасиво в его положении, только направлял свыше и причинял так ему зло беспрерывно.
И понял отец того сына, что он делает ему зло из-за этой истории, и сказал сыну:
— Жалею я тебя очень! В любом случае жаль мне тебя. Если ты мой сын — конечно же, жаль мне тебя. А если ты не мой сын, тогда выходит, что ты подлинный сын царя и стоит пожалеть тебя еще больше, ведь он хочет уничтожить тебя окончательно, не дай Бог, и потому тебе необходимо бежать отсюда.
И горько было очень сыну и не хотелось ему делать это, только царь с каждым разом увеличивал и прибавлял зло, которое наносил им, — одно за другим, удар за ударом. И решил в конце концов сын бежать оттуда.....

Категория: Город, место, путешествие | Добавил: Tania (2006-06-06)
Просмотров: 469