Приветствую Вас Читатель | RSS

LAB for madrichim

Четверг, 2018-12-13, 10:36 AM
Главная » Статьи » Тематические материалы » Город, место, путешествие

Дворцы. Дороги. Города./2/

www.art-methods.coach, www.facebook.com/artmethods.coach, www.beit-midrash.com, www.web4small.com

Сад, убежище, дворец: бейт-мидраш

2. Город, убежище, башня

Йишайа 32, 14-17
14 Потому что оставлена цитадель,
покинут шумный город,
холм и башня навсегда стали норами,
радостью диких ослов, пастбищем стад.

בל קרפ היעשי רפס
)די (אַ יכִּריעִ ןוֹמהֲ שׁטָֻּנ ןוֹמרְ לפֶֹע בזָּעֻ םלָוֹע דעַ תוֹרעָמְ דעַבְ הָיהָ ןחַבַָו םירִדָעֲ העֵרְמִ םיאִרָפְּ שׂוֹשׂמְ :

Текст 1а
Город Каина
ד קרפ תישארב רפס
)זט (ןדֶעֵ תמַדְקִ דוֹנ ץרֶאֶבְּ בשֵֶׁיַּו הָוֹהְי יֵנפְלִּמִ ןִיקַ אצֵֵיַּו:
)זי ( עדֵַיַּוךְוֹנחֲ וֹנבְּ םשֵׁכְּ ריעִהָ םשֵׁ ארָקְִיַּו ריעִ הנֶֹבּ יהְִיַו ךְוֹנחֲ תאֶ דלֶתֵַּו רהַתַַּו וֹתּשְׁאִ תאֶ ןִיקַ:

/16/ И УШЕЛ КАИН ОТ ЛИЦА БОГА И ПОСЕЛИЛСЯ В ЗЕМЛЕ НОД, НА ВОСТОК ОТ ЭДЕНА. /17/ И ПОЗНАЛ КАИН ЖЕНУ СВОЮ, И ОНА ЗАЧАЛА И РОДИЛА ХАНОХА, А ОН ТОГДА СТРОИЛ ГОРОД, И НАЗВАЛ ЭТОТ ГОРОД ИМЕНЕМ СЫНА СВОЕГО, "ХАНОХ".

Текст 1б
Вавилонская башня

שארב רפס אי קרפ תי
)ד (ץרֶאָהָ לכָ יֵנפְּ לעַ ץוּפָנ ןפֶּ םשֵׁ וּנלָּ השֶׂעֲַנְו םִימַשָּׁבַ וֹשׁאֹרְו לדָּגְמִוּ ריעִ וּנלָּ הֶנבְִנ הבָהָ וּרמְאֹיַּו:

Берешит,11
/4/ И СКАЗАЛИ ОНИ: "ДАВАЙТЕ ПОСТРОИМ СЕБЕ ГОРОД И БАШНЮ, ГЛАВОЮ ДО НЕБЕС, И СДЕЛАЕМ СЕБЕ ИМЯ, ЧТОБЫ НЕ РАССЕЯЛИСЬ МЫ ПО ЛИЦУ ВСЕЙ ЗЕМЛИ".

Текст 1в
Города-убежища

טי קרפ םירבד

) ב (התשרל ךל ןתנ ךיהלא דודי רשא ךצרא ךותב ךל לידבת םירע שולש :
) ג ( תשלשו ךרדה ךל ןיכתחצר לכ המש סונל היהו ךיהלא דודי ךליחני רשא ךצרא לובג תא :
) ד (םשלש למתמ ול אנש אל אוהו תעד ילבב והער תא הכי רשא יחו המש סוני רשא חצרה רבד הזו :
) ה (ני אוה תמו והער תא אצמו ץעה ןמ לזרבה לשנו ץעה תרכל ןזרגב ודי החדנו םיצע בטחל רעיב והער תא אבי רשאו סו יחו הלאה םירעה תחא לא :
) ו ( ול אוה אנש אל יכ תומ טפשמ ןיא ולו שפנ והכהו ךרדה הברי יכ וגישהו ובבל םחי יכ חצרה ירחא םדה לאג ףדרי ןפ םושלש לומתמ :
)ז( ךל לידבת םירע שלש רמאל ךוצמ יכנא ןכ לע :

Дварим,19
/2/ три города отдели себе в стране твоей, которую Бог, Всесильный твой, дает тебе во владение. /3/ Проложи себе дорогу и раздели натрое пространство страны твоей, которую дал тебе в надел Бог, Всесильный твой, и туда убегать будет всякий убийца. /4/ И вот условие для убийцы, который может убегать туда и оставаться в живых: тот, кто убьет ближнего своего без умысла, и он не враг ему ни со вчерашнего, ни с третьего дня; /5/ и тот, кто пойдет с ближним своим в лес рубить дрова, и размахнется рука его с топором, чтобы срубить дерево, и соскочит железо с топорища, и попадет оно в ближнего его, и тот умрет, такой пусть убежит в один из этих городов и останется жив, /6/ чтобы не погнался кровомститель за убийцей в горячности сердца своего, и не настиг его, если длинна будет дорога, и не убил его, а он по закону не подлежит смерти, так как он не был ему врагом ни со вчерашнего, ни с третьего дня. /7/ Поэтому я повелеваю тебе так: три города отдели себе.

Текст 2 Дорога к городу-убежищу

הכ רומזמ םיליהת שרדמ
ה רשיו בוט' .ךרדב םיאטח הרומ אוהש ןכ לע ,הבושת ושעיש .רחא רבד ,בוט המל ,רשי אוהש .רשי המלו ,בוט אוהש .םיבשל ךרד הרומ אוהש ,טלקמ ירע םינחצרל ןתנש .א יבררמא ןיב ,ןגרוב דמוע היה לימו לימ לכ לע ,םלצ ןגרוב לכ לעו ,טלקמ ירע ןכיהל הארמו המוקע ודי התיהו .יוה ,ךרדב םיאטח הרוי ןכ לע.

Мидраш Теґилим, Пс. 25
«Добр и прям Господь, посему указует грешным дорогу», чтобы совершили тшуву. Другое мнение: Почему добр? Потому что прям! А почему прям? Потому что добр! Он указал путь возвращающимся тем, что дал им города-убежища. Рабби Авин сказал: Через каждую милю стоял столб, а на каждом столбе образ, рука образа была скрючена и указывала на город-убежище. Тем самым: «посему указует грешным дорогу».

ק ףד ארתב אבב תכסמ ילבב דומלת/א
םיתשו םישלש טלקמ ירע ךרד תומא הרשע שש םיברה ךרד תומא הנומש ריעל ריעמ ךרד תומא עברא דיחיה ךרד ןנבר ונתתומא...
...רועיש הל ןיא ךלמה ךרד :ודיב ןיחממ ןיאו ךרד ול תושעל רדג ץרופ ךלמהש : רבקה ךרדרועיש הל ןיא :אבכשד רקי םושמ

Бава Батра, 100а
Учили мудрецы: частная дорога – в четыре локтя (ама), дорога из города в город – восемь локтей, общественная дорога - шестнадцать локтей, дорога к городу-убежищу – тридцать два локтя…
…Царской дороге нет меры, потому что царь сносит ограды, чтобы проложить себе путь, и не препятствуют ему в том.
Дороге к могиле нет меры, из почтения к смерти.

Текст 3

О СЫНЕ ЦАРЯ И СЫНЕ РАБЫНИ, КОТОРЫХ ПОМЕНЯЛИ
р. Нахман из Браслава

...... Дал ему отец денег побольше, и он отправился в путь. Было ему горько за все и обидно, что ни за что изгнан. И думал о своей горькой доле: "За что же, в конце-концов, выпала мне такая участь — быть изгнанным? Ведь если я и в самом деле царский сын — конечно же, не следует мне это. А если я не царский сын — тоже не заслужил этой участи — ведь в чем же тогда моя вина? И было так ему горько и обидно, что оттого запил он. И пошел в притон к проституткам, и хотел провести так свои дни в пьяном угаре и во власти страстей, потому что стал изгнанником ни за что, ни про что.
А молодой царь крепко обуздал страну своей властью, и если узнавал про каких-либо людей, ведущих пересуды и говорящих про этот подлог, жестоко наказывал и искоренял их, и царствовал таким образом грозно и неумолимо.
И вот однажды поехал-царь со своей свитой на охоту. И выехали они в красивую местность: на берег полноводной реки. И остановились там отдохнуть и прогуляться. Спешился царь и прилег. И почему-то задумался о том поступке своем, что без вины выгнал того сына. Ведь в любом случае — ни за что! Если тот сын царя, мало того, что его подменили, за что же еще и гонят отсюда? А если тот не сын царя, так за что же ему перепало такое — быть изгнанным. В чем же его вина? Так размышлял царь о том, и почувствовал вину свою и что сожалеет отчаянно о содеянной им несправедливости. И не знал, что посоветовать душе своей, что же делать ему с этим. Ведь невозможно ни одному человеку рассказать о том, и посоветоваться нельзя ни с кем. Стало ему печально и тревожно оттого. И сказал свите возвращаться, поскольку если уж напала на него грусть-печаль, не должны больше продолжать прогулку. И вернулись по домам. И когда возвратился царь в свой дом, конечно же, ждали его разнообразные дела и заботы, и, занявшись ими, позабыл то, что давеча снедало и угнетало его.
А этот изгнанный сын (который на самом деле сын царя) делал то, что он делал, и разбазаривал свои деньги. И вот однажды вышел он один на прогулку, захотелось ему отдохнуть и прилег он. И задумался почему-то о том, что произошло с ним. И так размышлял: "Что же это Господь со мной делает? Ведь если я царский сын, конечно же, не следует мне это. А если я не царский сын — тоже не заслужил этой участи: быть гонимым и изгнанным!" И обдумывая, передумывая все, и понял вдруг: "Наоборот! Если так, если мог Господь — да благословится Имя Его! — сделать такое и поменял царского сына, и все это произошло с ним, если так, достойно ли мне жить так, как живу сейчас? Разве следует мне делать то, что я делал?" И начал раскаиваться, и сожалеть очень обо всем плохом, что делает сейчас.
А потом вернулся он туда, где находился, и опять запил. Только из-за того, что начал уже раскаиваться, каждый раз приходил в замешательство и растерянность от этих покаянных и тревожащих совесть мыслей. А один раз прилег отдохнуть и приснился ему сон. Будто в таком-то месте в такой-то день будет большая ярмарка, и чтобы шел туда, и какая подвернется ему первая попавшаяся работа, на нее чтобы нанимался и делал, даже если не по его достоинству она. Проснулся он, только проникся очень этим сном и не выходил он у него из головы. Ведь странная штука: многие вещи, о которых размышляют и думают, ускользают тотчас и не припомнишь их, а вот этот сон крепко запал в его мысли. Только несмотря на это, исполнить сон казалось ему нелегким делом. И от этого или нет — еще больше он пил....

Категория: Город, место, путешествие | Добавил: Tania (2006-06-06)
Просмотров: 490