Приветствую Вас Читатель | RSS

LAB for madrichim

Четверг, 2018-12-13, 10:37 AM
Главная » Статьи » Тематические материалы » Еврейский календарь

Шмита- Свобода - Наасе ве Нишма - 3 (от М.Яглома)

Шмита, свобода и выбор

Часть II .  Раздел I. Учение

 

ספרא דצניעותא - פרק ראשון / זוהר חלק ב קעו ע"ב

תאנא ספרא דצניעותא ספרא דשקיל במתקלא:

תאנא דעד דלא הוה מתקלא. לא הוו משגיחין אפין באפין. ומלכין קדמאין מיתו. וזיוניהון לא אשתכחו וארעא אתבטלת...

בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ שתא. בראשית ברא שית עלייהו. כלהו לתתא ותליין משבעה דגלגלתא דעד יקירו דיקירותא. והארץ תניינא לאו בחושבן והא אתמר ומהאי דאתלטיא נפקא דכתיב מן האדמה אשר אררה ה':

היתה תהו ובהו וחשך על פני תהום ורוח אלקים מרחפת על פני המים תליסר תליין בתליסר דיקירו דיקירותא. שתא אלפי שנין תליין בשתא קדמאי. שביעאה עלייהו דאתתקף בלחודוי ואתחרב כלא בתריסר שעתי דכתיב היתה תהו וגו'. תליסר יקים לון ברחמי ומתחדשן כקדמיתא וקמו כל אינון שתא. בגין דכתיב ברא ולבתר כתיב היתה דהא הות ודאי ולבסוף תהו ובוהו וחשך ונשגב ה' לבדו ביום ההוא (ישעיה ב').

 

1. Книга Сокрытия, гл. 1 – Зогар, ч. 2, 176б

Учили: Книга Сокрытия, книга, взвешенная на весах. Учили: пока не существовало весов, не взирали они друг на друга «лицом к лицу». Древние цари умерли. Не было порождений у них, и земля прекратила существование…

«Вначале сотворил Бог небо и землю» (Берешит, 1:1)  בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ[1], шесть [слов без берешит], «в начале», берешит, «сотворило шесть» – бара шит [шесть слов], над ними, и все они – внизу и зависят от «семи» Гольгольты[2], доходящей до Драгоценнейшей из драгоценностей. «И землю» – это второе слово, оно не входит в счет, ведь говорят о нем: «Из этого вышло проклятие», как сказано: "На земле, которую проклял Господь" (Берешит, 5:29).

היתה תהו ובהו וחשך על פני תהום ורוח אלקים מרחפת על פני המים – «Была безвидна и пуста и тьма над бездною, и дух Божий парил над водою» (Берешит, 1:2) – 13 [слов] зависят от 13-ти [пребывающих в] Драгоценнейшей из драгоценностей. Шесть тысяч лет зависят от шести предыдущих, а седьмое над ними, и только оно усиливается, и рушится все в двенадцать часов, как сказано: «была безвидна и пуста…». 13 восстановят их в милосердии, и обновляются они, как прежде, и встают все эти шесть. Ведь сказано: «сотворил», а потом сказано: «была», ибо воистину – была, а затем стала «безвидна и пуста, и тьма…», и "Возвеличен будет один Господь в тот день" (Йешайя, 2:11).

 

פירוש הגר"א לספרא דצניעותא - פרק א

שביעאה עלייהו כו' דכתיב היתה תהו וגו' ר"ל אלף השביעי תליא במלת בראשית שהיא עלייהו כמ"ש לעיל בראשית ברא שית עלייהו והיא בינה כנ"ל והיא סוד השבתת עולם בסוד שבתאי שהוא דרגא דבינה כידוע ובינה הוא בסוד אחרית שהכל תשוב אל שרשו שהיא סוד האש כמ"ש בס"י והוא סוד וחד חרוב. והענין כי שית אלפי שנין הן ששת ימים שמתנהג בו"ק וז' הוא מלכות ומלכות תליא בבינה וחוזרת אל שרשה. וזהו סוד השבת ושמיטה שאסור במלאכה וסוד היובל רק שכמה דרגין הם בסוד שמוש ומאנא ועטרה כמ"ש בר"מ פ' תרומה דף קנ"ח ע"א ע"ש ועה"ב הוא בסוד עטרה שחוזרת לבינה והיא אשת חיל עטרת בעלה אז ובינה שלטא וכלם חוזרים לבינה לבטן אמם והוא סוד חורבן העה"ז שמתנהג ע"י בינה עלמא עלאה. וז"ש לעיל וארעא אתבטלת שכל המלכין שמלכו מיתו ונשמתם חזרה למעלה במקומם וכליהם למטה שהוא סוד המיתה כמ"ש בא"ר אבל בזמן שליטת ארעא אחר המלכים חזרו כלם לבטן אמם כידוע. ובמלך השמיני התחיל התיקון שירד חסד עילאה והתחיל לברר הכלים ונבררו ואח"כ חזרו כלם לבטן אמם בלא מיתה ואין זמן למלוכה של המלכות כי תיכף חזרו כלם לאמם וזהו סוד העיבור עד שנתקן כלם. וכן הוא בסוף אלף הששי יתוקנו כלם ע"י מלך השמיני חסד שיתגלה בעולם ואח"כ באלף השביעי יחזרו כלם לאמם ואתבטלת ארעא שתשוב לאמה... וזהו סוד השבת אלא ששבת אינה חוזרת לשרשה אל בינה אלא בינה מאיר לה שלא ע"י ו"ק ששת ימי המעשה והיא שוה לגביה לכן זמן הזיווג בו. אבל העה"ב דוגמת יה"כ ששבה אל אמה ואז צדיקים יושבים ועטרותיהן בראשיהן (ברכות י"ז א') עטרת בעלה ואז אין בו לא אכילה ולא שתיה ולא פ"ו כו' כמו ביה"כ דרגא דבינה  (…) 

 

2. Элиягу, Гаон из Вильны, комментарий на Сифра де-цниута ("Книга Сокрытия"), гл. 1

"Седьмое над ними и т.д.", "как сказано: "была безвидна и пуста…" – то есть  седьмое тысячелетие зависит от слова берешит, над которым оно находится, как сказано выше. Берешит, "сотворило шесть" – бара шит над ними - это Бина ("Понимание"), тайна прекращения ("субботствования") мира в таинстве Сатурна, который, как известно, ступень Бины. Бина же пребывает в тайне Последних дней, когда все вернется к корням своим, она также тайна огня, как сказано в "Книге Творения", и тайна слов: "Одно тысячелетие пребывает он в разрушении" (Рош га-шана, 31б). Эти шесть тысячелетий соответствуют шести дням, когда мир управляется "шестью пределами", а седьмой – это Малхут, Малхут же зависит от Бины, и возвращается к корню своему. И в этом состоит тайна субботы и шмиты, когда запрещается работа, а также тайна юбилейного года, но некоторые его ступени – в тайне "солнца, щита и венца", как сказано в Зогаре (ч. 2, 158а). Мир грядущий – в тайне «венца» (эпитет  Малхут), который возвращается к Бине, и тогда она – "Жена доблестная – венец мужу своему" (Мишлей, 12:4), Бина правит, и все возвращаются к Бине, в чрево Матери своей. В этом тайна разрушения этого мира, когда он управляется Биной по законам Мира высшего. И об этом сказано выше: "Земля прекратила существование", ибо все цари, которые правили, умерли[3], их души вернулись в выси на место свое, а сосуды их [пали] вниз – в этом тайна смерти, как сказано в Идре рабе. Но во время правления Другой земли все  цари, как известно, вернулись в чрево Матери своей. А с восьмого царя началось Исправление – снизошло высшее милосердие, и начало отбирать обломки сосудов, и были они отобраны. А после этого все вернулись в чрево матери, не умирая, и [это] не время правления Малхут, ибо все тотчас вернулись к Матери. Такова  тайна Беременности – пока не будет исправлено все.

Так, в конце шестого тысячелетия все будут исправлены восьмым царем, мерой Милосердия (Хесед), которая откроется в мире, а затем в седьмом тысячелетии вернутся все к Матери своей, и земля прекратит существование, ибо вернется к Матери (Бине)… В этом таинство субботы: суббота не возвращается к своему корню – Бине, но Бина светит ей сама – не посредством "Шести пределов", шести дней Творения. Суббота равна Бине и потому [в этот день] наступает время соития.

Мир грядущий подобен Йом Кипуру, когда Малхут возвращается к Бине, и тогда  праведники сидят, увенчанные коронами, [Малхут] – "венец мужу своему", и не положено в этот день ни еды, ни питья, ни супружеских отношений, ибо это ступень Бины. В этом смысл слов "земля прекращает существовать", ибо остается одна лишь Бина.

 

 

זוהר חלק ג דף צז/א

תא חזי מה כתיב, ממושבותיכם תביאו לחם תנופה וגו', סלת תהיינה חמץ תאפינה, מאי שנא הכא חמץ (בכנסת ישראל), אלא בגין דכלא אחידן ביה (וכן) באילנא, דהא באילנא אחידן ענפין, באילנא אחידן עלין קליפין, דינין סגיאין בכל סטרין, כלא אשתכח ביה, בגין דהאי אילנא מכפר על יצר הרע, דהוא בבי מותביה דבר נש: אמר רבי אלעזר, מהאי אילנא אתזנו כל שאר אילנין לתתא, והוא אשתרשא על חד נהרא עמיקא, דנגיד ונפיק ולא פסקין מימוי לעלמין, עליה כתיב, (ירמיה יז ח) והיה כעץ שתול על מים, ועל יובל ישלח שרשיו, ועל דא אקרי אורייתא (משלי ג טו) עץ חיים היא וגו':

ומאי ותומכיה מאושר, הא אוקמוה, אבל ותומכיה מאושר, כמה דאת אמר (בראשית ל יג) באשרי כי אשרוני בנות:

רעיא מהימנא:

והניף את העומר וגו', פקודא דא לקרבא קרבן העומר, קרבנא דא כלא איהו בדבקותא עילא ותתא, מטרוניתא ובנהא כחדא אזלין, עמר דא מקרבין ישראל בדכיותא דלהון, וההוא קרבנא איהו מן שעורים, ודא אתקריב למיעל רחימו בין אתתא ובעלה:

אשת זנונים אתרחקת גרמה מבינייהו, דלא יכילת למיקם על גבה, אשת חיל קריבת גרמה, לקרבא לגבי כהנא רבא, ודאי טהורה היא, (במדבר ה כח) ונקתה ונזרעה זרע, ואוסיפת חילא ורחימו לגבי בעלה:

אשת זנונים ערקת מן מקדשא, דלא למקרב לגביה, דאלמלא בההוא זמנא דאשת חיל אבדיקת גרמה, איהי אתקריבת לגבה, אתאבידת מעלמא, ועל דא לא בעיא לקרבא למקדשא, וערקת מניה, ואשתארו ישראל זכאין בלא ערבוביא אחרא, לגבי רזא דמהימנותא:

 רזא דסתרא דא, תרתין אחתן, וכד ארחת דא לגבי דא בבדיקו דילה, צבתה בטנה ונפלה ירכה, דהא בדיקו דאשת חיל סמא דמותא לאשת זנונים, ודא איהו עיטא דיהב קודשא בריך הוא לבנוי, לקרבא קרבנא דא, בגין אשת חיל, דתערוק אשת זנונים מינה, ואשתארו ישראל בלא ערבוביא אחרא, זכאין אינון בעלמא דין ובעלמא דאתי...

וספרתם לכם ממחרת השבת וגו', פקודא דא לספור ספירת העמר, הא אוקימנא, ורזא דא, ישראל אף על גב דאתדכו למעבד פסחא, ונפקו ממסאבו, לא הוו שלמין ודכיין כדקא חזי, ועל דא לאו הלל גמור ביומי דפסח, דעד כען לא אשתלימו כדקא יאות:

כאתתא דנפקא ממסאבו, וכיון דנפקא, מתמן ולהלאה וספרה לה, אוף הכא ישראל כד נפקו ממצרים, נפקו ממסאבו, ועבדו פסח למיכל בפתורא דאבוהון, מתמן ולהלאה יעבדון חושבנא, למקרב אתתא לבעלה, לאתחברא בהדיה, ואינון חמשין יומין דדכיו, לאעלא לרזא דעלמא דאתי, ולקבלא אורייתא, ולמקרב אתתא לבעלה:

ובגין דאלין יומין יומין דעלמא דדוכרא, לא אתמסר חושבנא דא אלא לגברי בלחודייהו, ועל דא חושבנא דא בעמידה איהו, ומלין דעלמא תתאה בישיבה ולא בעמידה, ורזא דא צלותא דעמידה, וצלותא מיושב:

ואלין חמשין, מ"ט אינון כלל אנפי אורייתא, דהא ביומא דחמשין איהו רזא דאורייתא ממש, ואלין אינון חמשין יומין דביה שמטה ויובלא:

ואי תימא חמשין, מ"ט אינון, חד טמירא איהו, ועלמא אסתמיך עליה, ובההוא יומא דחמשין אתגליא טמירא ואתכסיא (נ"א ואשתכח) ביה, כמלכא דאתי לבי שושביניה ואשתכח תמן, אוף הכא יומא דחמשין, והא אוקימנא רזא דא:

 

3. Зогар, ч. 3, 97а

Иди и узри, сказано: "От поселений ваших принесите два хлеба приношения; из… тонкой пшеничной муки должны они быть, квасными да будут они испечены (Ваикра, 23:17). Что же изменилось в этом "квасном" [общине Израиля]? – Поскольку все держится древом, то есть древом удерживаются и ветви, и листья, и скорлупы, а также силы Строгого Суда каждой из сторон, –все пребывает в нем – древо это искупает злое начало, ибо пребывает в обители человеческой. Сказал р. Элеазар: "От этого древа питаются все высшие деревья, а коренится оно в одной реке глубочайшей, что источается и истекает и не пресекается вечно. Сказано об этом: "И будет он как дерево, посаженное у воды и пускающее корни свои у протока" (Йирмиягу, 17:8). А Писание говорит о нем: "Древо жизни это.., и благи опирающиеся на него " (Мишлей, 3:18). Что значит: "и благи опирающиеся на него"? Учили так, что смысл слов "благи опирающиеся на него" подобен сказанному: "Во благо мне, ибо благою назовут меня дочери" (Берешит, 30:13).

Райя мегемна

"И вознесет он омер" (Ваикра 23:11) – это заповедь приношения жертвы омера. Жертва сия целиком совершается в приникновении горнем и дольнем – Госпожа шествует вместе с сыновьями своими. Израиль приносит жертву омера ради очищения своего – состоит она из меры ячменя, и приносят ее, [чтобы] установить любовь между мужем и женою.

Жена блудная удаляется от них [Мужа и Жены], ибо не может она устоять пред нею. Жена праведная напротив подходит ближе, чтобы оказаться рядом с первосвященником, ибо чиста она, а значит: "невредима будет

то невредима будет. (Ей не причинят вреда) воды, несущие проклятие. Более того, она "семенем оплодотворится" - если (прежде) рождала с муками, (отныне) будет рождать легко; если рождала черных (некрасивых), отныне будет рождать белых (прекрасных). (Раши)

и семенем оплодотворится" (Бамидбар, 5:28), и преумножит она силы любви у мужа своего.

Жена блудная скрывается от Храма, и не приближается к нему, ибо если в час, когда жена праведная проверяет чистоту свою, подойдет она к той жене, исчезнет блудница из мира. Поэтому нельзя ей приближаться к Храму, бежит она от него, и остается Израиль праведным, без чуждой примеси, пред таинством веры. 

Сокровенная суть этой тайны можно истолковать притчей о двух сестрах. Когда ощутила одна, поцеловав другую, вкус испытания, сделалось "бедро ее

твое бедро. В проклятии бедро названо перед чревом, потому что этим согрешила раньше [
Coтa 9 б]. (Раши)

опалым, а чрево вздутым" (Бамидбар, 5:27), ибо доказательство чистоты жены праведной – яд смертельный для жены блудной. Таково наущение, которое дал Святой, благословен Он, сыновьям своим – приносить жертву эту ради жены праведной, чтобы изгнать от нее жену блудную. И тогда останутся сыны Израилевы без чуждых примесей; блаженны они в мире этом и блаженны в мире Грядущем…

"И отсчитайте себе от второго дня празднования" (Ваикра, 23:15) – это заповедь счета омера, как было постановлено. Тайна заключается в том, что хоть Израиль и очистился в пасхальном служении, выйдя из скверны, не были они исполнены чистоты, как должно. Поэтому во все дни Песаха, кроме первого, не читают полный Галель, ибо пока не завершилось очищение Израиля.

Подобно жене, которая выходит из нечистоты, когда заканчивается скверна ее, и начинает отсчитывать «чистые дни», Израиль, изойдя из Египта, вышел из нечистоты своей. И сделали сыны Израилевы Песах, чтобы есть со стола отцов своих, и с этого дня начали отчитывать омер, дабы приблизить Жену к Мужу ее, соединив их вместе. Эти пятьдесят «чистых дней» даны для того, чтобы возвыситься и вступить в таинство Мира грядущего, получить Тору и приблизить Жену к Мужу ее.

Поскольку дни эти – дни «мужского мира», заповедан счет омера только мужчинам. И поэтому считают омер стоя, слова же нижнего мира произносятся сидя, не стоя. В этом тайна молитвы Амида (букв. «Стояния») и молитвы сидя.

Эти 50 дней – 49 из них соответствуют ликам-толкованиям Торы, а 50-й день – истинная тайна Торы, и в этих пятидесяти  днях [содержится] шмита и юбилейный год.

А если ты скажешь 50 – их 49, и 50-й сокрыт, но на нем держится мир – в этот пятидесятый день раскрывается тайна и пребывает в нем, подобно Царю, что  входит в покои возлюбленной Своей и остается там – таков пятидесятый день и к нему относится эта тайна.

 

 

4. Яаков-Копл Лифшиц, Шаарей Ган Эден ("Врата Сада Эден"), "Путь праведных", тропа 3

Как мы уже говорили, шмита наша зовется шмитой страха или шмитой испытания, ибо в ней человеку дается свобода выбора, вследствие которой в нашей шмите есть награда и наказание, завершающие облик Царя-правителя. Таким же образом обретают завершенность все имена Властелина воли, и все качества Его, посредством которых Он зовется согласно деяниям Своим – когда вершит суд или проявляет милосердие. Об этом говорят Его имена, которыми взывают к Нему, и качества Его, как, например, "Бог милостивый и милосердный", и все 13 мер милосердия.

Говорит пророк: "И Господь Воинств возвысится правосудием" (Йешая, 5:16) это значит, что когда вершится суд над злодеями, превозносится Он, и зовется Царем-правителем. Поэтому обновление мира в этой шмите должно раскрыться в той самой точке сфиры Малхут, посредством которой вершатся все деяния, как мы разъясним далее. В ней коренится тайна свободы выбора, заключенная в таинстве омера – меры ячменя– которая на языке Зогара описана выражением: "проверяет чистоту свою". Тайна эта состоит в нисхождении [Малхут] в глубины клипот, чтобы отобрать из нечистых скорлуп искры святости и вознести их в выси. Следует ей  сложить из них некий святой образ, обновит она Деяние Творения (…) в тайне первых букв слов: ח'דשים ל'בקרים ר'בה אמונתך - "Обновляются они каждое утро; велика верность Твоя!" (Эйха, 3:23), из которых складывается слово רחל - "Рахель". И пребывает она в верности и проверяет себя посредством "жертвы ячменной" – тайны "приношения ревности"[4], с помощью которого отделяются примеси от святости; в тайне притчи "о двух сестрах", рассказанной мудрецами.

Все это тайны великие и страшные.

 

5. Там же, Шаарей Отиот ("Врата букв"), далет, тропа 4

Уразумей, что нечиста только та женская кровь, которая исходит из источника. Пять видов крови, которые упоминались выше, все истекают из источника, который – в тайне слова "воля" (רצון ), числовое значение которого совпадает со значением слова "канал" (צינור (. Посредством этого «источника» и «канала» слились эти крови воедино… Так происходит при исчезновении буквы алеф – это тайна милосердия и усиливающегося суда – и змей обвивает стопы ее [жены], как сказано: "А ты будешь жалить его в пяту" (Берешит, 3:15).

Человек אדם (Адам) – это завершение всего, если уходит от него алеф, остается   דם(дам)"кровь". Числовое значение слова אדם  (45) почти в 10 раз меньше, чем числовое значение слова אמת (эмет) – "истина" (441). Когда же покидает  алеф эмет, остается מת  (мет)   "мертвый"  а смерть порождает нечистоту…

«Кровь девственности» не истекает из источника и не отдаляет сил милосердия, поэтому она чиста. Однако, иногда нарождается в ней нечистота, как сказано: "Как если вдруг увидит она каплю крови размером с горчичное зерно" (Талмуд, тр. Нида, 16б). О подобном  говорили мудрецы, разъясняя тайну стиха: "Один грешник погубит много хорошего" (Когелет, 9:18). "Вот,  мир пребывал в равновесии, но пришел некто, нарушил одну заповедь и склонил чаши весов, на которых лежит весь мир, в сторону суда" (Талмуд, тр. Кидушин, 40б). Поэтому иногда мир пребывает в равновесии: одни умножают в высях чистоту, а другие в высях грешат, эти оправдывают, а те обвиняют. И все это «свыше» – то есть, в Малхут, называемой "вратами", как говорит Зогар. И туда проникают все ссоры и все бедствия, как сказано: "Речи спорные

речи спорные (несогласные). (Означает) что мудрецы города (судьи) будут расходиться во мнениях в (определенном) деле: один признает нечистым, а другой признает чистым; один признает виновным, а другой оправдывает. (Раши)

во вратах твоих" (Дварим, 17:8).

Различие между "чистым" и нечистым", "праведником" и "злодеем" можно объяснить иносказанием. Если дана власть охранникам, им положено останавливать только злодеев, но не праведных. Но если дана власть губителю, не отличающему злодея от праведника – тогда есть вероятность, что нечестивец вернется в Храм и осквернит его, как и было при разрушении Храма. В этом тайна нечистоты. И когда мир пребывает в равновесии, Всемилостивый склоняет его к милосердию, и в высях может произойти единение. А праведник открывает врата Храма и входит в него. Но приходит злодей, и нарушает одну заповедь, и склоняет чаши весов, на которых лежит весь мир, в сторону суда, и тотчас же нисходят строгие суды от "Страха Ицхака" (т. е. Гвуры), и пьет она (Шхина) "ярость драконов - вино их" (Дварим, 32:33). Тайна горчичного зерна חרדל (хардаль) –  в слогах хар и даль. Хар – это строгие суды, [происходящие] из "страха Ицхака", ведь числовое значение слога  חר (хар) равно значению имени יצחק (Ицхак) – 208. Сказано: "Блажен понимающий бедного в день бедствия" (Тегилим, 41:2). Когда  наступают дни бедствий, Малхут становится бедной (даль), и нужно уразуметь, как очистить ее. В этом тайна капли с горчичное зерно, которую видит девственница.

Категория: Еврейский календарь | Добавил: natashkav (2008-06-14)
Просмотров: 977