Приветствую Вас Читатель | RSS

LAB for madrichim

Четверг, 2018-12-13, 10:36 AM
Главная » Статьи » Тематические материалы » Еврейский календарь

Шмита- Свобода- Наасе ве Нишма -2 (от М. Яглома)

 

זוהר א דף נ/ב

נאם יהו"ה דא יובלא, לאדוני דא שמיטה, דכתיב בה (שמות כא ה) אהבתי את אדוני, שב לימיני, דהא ימינא ביובלא שריא, ושמיטה בעי לאתקשרא בימינא.

תא חזי שמיטה דא לא אתקשר בקיומא שלים בימינא ובשמאלא, מיומא דאשתכחת, וכד בעיא לאתקשרא אושיט דרועא שמאלא לקבלה וברא עלמא דין, ובגין דהוה מסטרא דשמאלא לית ביה קיומא, עד זמנא דאלף שביעאה, דבההוא יומא לחוד אתקשר כדין בימינא, וכדין תהוי בין ימינא ושמאלא בקיומא שלים, וישתכחון שמים חדשים וארץ חדשה...

Зогар, ч. 1, 50б

"Слово Господа к господину моему: сиди справа от Меня, доколе не сделаю врагов твоих подножием ног твоих" (Тегилим, 110:1). "Слово Господа" – это юбилейный год, "к господину моему" – это шмита, как сказано: "Возлюбил я господина моего"[1] (Шмот, 21:5). "Сиди справа" – ибо правая сторона царит в юбилейном годе, и шмита также должна была присоединиться к правой стороне.

Иди и узри, наша шмита не связалась полным существованием с правой и левой стороной, ибо когда появилась она, простер Он длань Свою левую и создал мир мерою суда. И поскольку очутилась она с левой стороны, нет у нее собственного существования, пока не наступает седьмое тысячелетие, ибо только в этот день[2] связывается она, как должно, с правой стороной и обитает между правым и левом в совершенном существовании, и тогда, как сказано, возникают: "Небеса новые и земля новая" (Йешайя, 66:22).

 

זוהר חלק ב דף נב/א-ב 

 

אמר רבי יצחק, בשעתא דשרו ישראל על ימא, חמו לכמה אכלוסין לכמה חיילין לכמה משיריין מעילא ותתא, וכלהו בכנופיא עלייהו דישראל, שריאו בצלו מגו עאקו דלהון, ביה שעתא חמו ישראל עאקו מכל סטרין, ימא בגלוהי דזקפן קמייהו, בתרייהו כל אינון אכלוסין כל אינון משיריין דמצרים, לעילא עלייהו כמה קטיגורין, שריאו צווחין לקודשא בריך הוא, כדין כתיב ויאמר יהו"ה אל משה מה תצעק אלי, ותאנא בספרא דצניעותא, אלי דייקא, בעתיקא תליא כלא, ביה שעתא אתגלי עתיקא קדישא, ואשתכח רעוא בכלהו עלמין עלאין, כדין נהירו דכלא אתנהיר. אמר רבי יצחק, כדין כד אתנהיר כלא כחדא, ועבד ימא נימוסין עלאין, ואתמסרו בידוי עלאין ותתאין, ובגיני כך קשיא קמי קודשא בריך הוא כלא כקריעת ים סוף, וכלא הכי אוקמוה, מאי טעמא, בגין דקריעת ים סוף בעתיקא תלייא. אמר רבי שמעון, חד איילתא אית בארעא, וקודשא בריך הוא עביד סגיא בגינה, בשעתא דהיא צווחת קודשא בריך הוא שמע עאקו דילה וקביל קלה, וכד אצטריך עלמא לרחמי למיא, היא יהבת קלין, וקודשא בריך הוא שמע קלה, וכדין חייס על עלמא, הדא הוא דכתיב (תהלים מב ב) כאיל תערוג על אפיקי מים. וכד בעיא לאולדא, היא סתימא מכל סטרין, כדין אתייא ושויאת רישה בין ברכהא וצווחת ורמת קלין, וקודשא בריך הוא חייס עלה, וזמין לקבלה חד נחש, ונשיך בערייתא דילה ופתח לה וקרע לה ההוא אתר, ואולידת מיד, אמר רבי שמעון בהאי מלה לא תשאל ולא תנסה את יהו"ה, והכי דייקא.

Зогар, ч. 2, 52а-б

Сказал р. Ицхак: "Когда дошли сыны Израилевы до моря, увидали они, сколь многочисленны орды, полчища и лагеря горние и дольние, что собрались против них единым фронтом. Тогда взмолились они из глубин тяготы своей, ведь беда обступила тогда сынов Израилевых со всех сторон: пред ними восстало море волнами своими, за ними – полчища египтян, а над ними – скопища обвинителей. Стали они возносить вопли свои к Святому, благословен Он, и об этом сказано: " И сказал Господь Моше: что ты вопиешь ко Мне?" (Шмот, 14:15). Учили в Сифра де-Цниута: именно, почему "ко Мне?", ведь все зависит от Атика Кадиша, и тогда раскрылся облик Атика Кадиша, и во всех высших мирах наступил час Божественной воли, и воссияли все сияния.

Сказал р. Ицхак: когда воссияли все, как один, а море исполнило высшие предписания, отданы были на волю его все высшие и низшие, об этом сказано: "Тягостно Святому, благословен Он, все в рассечении Красного моря" (Моэд катан, 21б). Учили, что "все" говорится потому, что Рассечение моря зависело от Атика кадиша.

Сказал р. Шимон: есть на земле одна газель, ради которой премного потрудился Святой, благословен Он. Когда возносит она вопль, Всевышний внимает бедствию ее и принимает глас ее. И когда нуждается мир в милосердии, чтобы посланы были воды на землю, она возносит гласы свои, и Святой внимает крику ее и проявляет жалость к миру, как сказано: "Подобно тому, как олень стремится к источникам вод…" (Тегилим, 42:2).

А когда приходит ей время рожать, затворена она со всех сторон. Тогда возлагает она голову свою  меж колен и кричит, вознося голоса свои. Святой, благословен Он, тотчас же преисполняется к ней жалостью и приводит к ней змея, который кусает ее в срамные места ее, и отверзает ее, рассекая ей место оно, и в сей же час она рожает. Сказал р. Шимон: "Об этом не спрашивай, и не испытывай Господа", и во истину это так.

ר' חיים ויטל, ספר טעמי המצות, בהר

ועתה נבאר סוד ענין עבודת ארץ ונאמר כי כל ענין מלאכה הנוגעת לארץ כחרישה וזריעה ודומיהן הוא העלאת מ"ן ושאר מלאכות הנוגעים לדכורא הם הורדת מ"ד וכיוצא בזה כי כבר אמרנו שכל המלאכות הם להעלות הזמ"ל ולמתקם כנ"ל, ואמנם סוד הזריע והעבודה הוא בסוד ואדם אין לעבוד את האדמה כנ"ל כי ע"י האדם נעשית עבודת הארץ העליונה, ואמנם בשביעית אין צורך למעשה האדם כנ"ל וכמ"ש בע"ה, והנה סוד הזריעה הן נשמות דמ"ן הטמונים בתוך הארץ והם עולים ממטה למעלה ומתגלים ע"פ הקרקע והוא בסוד אור זרוע לצדיק שכבר הוא זרוע מתחילה ועתה הוא עולה מאליו ונזרע כנזכר בזוהר ודי למבין. גם סוד הקצירה הוא סוד הלידה העליונה שהם נשמות הם בעיבור תוך הנוק' והם נקצרות משם ונתונות בעוה"ז לגופות השפלים וכדי לבאר לך להבין הענין זה נבאר לך מחצדי חקלא הנזכ' בסה"ז באמרו ורזין אילין למחצדי חקלא אתייהב והענין כמ"ש בדרוש פסח ענין קריעת י"ס כי כשהמ"ל רוצ הללדת אלו הנשמות שהם בעיור בתוכה הנה לפתח חטאת רובץ הוא הנחש העליון הנושך בערייתה ועי"כ היא מולדת. ואמנם כדי שלא יתאחזו החיצונים בנשמות אלו ויתדבקו בם צריך תפילת הצדיקים שע"י תפילתם יולדת נקבה עילאה ואינה צריכה אל הנחש החטאת רובץ וז"ס קרע שט"ן כי שטן גי' נחש כי הנחש הוא קורע רחם איילה וקריעה זו נעשית ע"י שם הנז', וז"ס משארז"ל שתקנו יענך ה' ביום צרה וכו' שהם ע' תיבין דע' קלין דיולדה, והכלל היוצא כי צריך תפלות הצדיקים להזריע תחילה נשמות אלו ואח"כ לילד אותן שהוא סוד קצירת שדה העליון והכל ע"י מעשיהם ותפלתם ולכן נקראו חכמים היודעים סוד התפלה מחצדי חקלא קוצרים שדה העליון ולקטים פירות ואמנם בשביעית אין צריך להם כלל.

Хаим Виталь, Таамей га-мицвот ("Смысл заповедей"), раздел Бе-гар

А теперь разъясним тайну работы на земле, и скажем, что всякая работа, которая делается на земле - распахивание, засевание и т. д. относится к возношению Женских вод, остальные же виды работ относятся к мужскому аспекту, то есть к низведению Мужских вод. Как мы уже сказали, все работы в мире направлены на исправление и возношение "царей, которые умерли", однако сокровенный смысл засевания и обработки земли в тайне стиха: "И человека не было для возделывания земли" (Берешит, 2:5), ибо человек возделывает высшую землю, однако, в седьмой год нет надобности в человеческом деянии, как уже было сказано. Так, тайный смысл посева – это души Женских вод, сокрытые в земле, они возносятся снизу вверх и открываются на ее поверхности, согласно изречению: "Свет засеян для праведника" (Тегилим, 97:11), ибо он был засеян с самого начала, а сейчас он поднимается от него и дает зачатие, как сказано в Зогаре. И также сокровенный смысл пожинания – это тайна высших родов, в результате которых рождаются души, которыми беременеет Нуква (Малхут). Они пожинаются оттуда и отправляются в этот мир в низшие тела. И чтобы разъяснить тебе суть этого, разъясним смысл притчи о работниках поля, о которых говорит Зогар: "Тайны эти даны работникам поля". Он подобен смыслу рассечения Красного моря, о котором говорилось в толковании на Песах. Когда Малхут хочет родить души, которыми она беременна, вот "у входа грех лежит" (Берешит, 4:7). Это высший змей, который кусает ее в лоно, и засчет этого она рожает. Однако, чтобы не укрепились силы нечистого в душах этих и не прилепились к ним, необходимы молитвы праведников, благодаря которым рожает Высшая женщина, не нуждаясь в змее и в грехе. В этом - смысл рассечения Сатана, ибо числовое значение Сатана равно числовому значению "змея" (שטן – נחש), а змей как бы рассекает ей лоно. И делается это помянутым именем. Так, постановили мудрецы, что 70 слов Псалма 20 "Ответит тебе Господь в день бедствия" соответствуют 70 крикам роженицы. Из всего этого мы видим, что нужны молитвы праведников, чтобы сначала зачать эти души, а затем родить их, пожиная плоды высшего поля. И все это, благодаря молитвам и добрым делам праведников. Поэтому мудрецы, знающие тайгу молитвы, зовутся "работниками поля". Пожинают плоды высшего поля и собирают их. Но в седьмой год нет в этом необходимости.

פירוש הרקאנאטי על התורה, בהר

וספרת לך שבע שבתות שנים וגו'. וקדשתם את שנת החמשים שנה וגו'. יובל היא שנת החמשים שנה וגו'. בשנת היובל הזאת וגו'. שבע שבתות שנים הם שבע שמיטות רמז כי יחדש הקב"ה עולמו שבעה פעמים בכל שמיטה פעם אחת ובכל אחת מהן תהיה תוספת טובה והשפעת ברכה משלפניה כי בהתעלות יום השביעי ישאר חרוב מהנשמות כי יחזיר אותן ואחרי כן יהיה עולם חדש להשפיע נשמות חדשות בלא יצר הרע ובלא זוהמא וטומאה ושנת מ"ט עצמה היא שמטה ואחריה היובל בשנת החמשים ולשון יובל מלשון ועל יובל ישלח שרשיו (ירמיה יז' ח') וכן אמרו בספר הזוהר (אדרא רבא ר"צ ב') מאי יובל כמה דאת אמר ועל יובל ישלח שרשיו משום ההוא נהר דאתי נגיד ונפיק ולא פסיק.

Р. Менахем Реканати, комментарий к Торе, раздел Бе-гар

" И сочти себе семь суббот годовых" (Ваикра, 25:8). "И освятите пятидесятый год». (25:10). " Юбилей это, пятидесятый год будет вам это" (25:11). "Ибо юбилей это" (25:12). Семь субботних лет – это семь шмитот, то есть обновит Святой, благословен Он, Свой мир семижды – единожды в каждой шмите. И в каждой из них будет прибыток истечения блага и благословений по сравнению с предыдущей, ибо когда нагрянет седьмой день, будет опустошен мир от душ, ибо возвратит Он их, а затем возникнет новый мир, куда будут посланы новые души без злого влечения, змеиной скверны и нечистоты. Сорок девятый год сам по себе – шмита, а после нее – юбилей на пятидесятый год. Слово же юбилей йовель сродни слову йуваль – "поток", как сказано: "Пускающее корни свои у потока" (Йирмиягу, 17:8). Об этом говорит Зогар (Идра раба, 290б): "Что значит "юбилейный год"? – То, о чем сказано: "Пускающее корни свои у потока", ибо поток этот – река, которая исходит в излучении и никогда не иссякает".

ר' נתן מנמירוב, ליקוטי הלכות, תפלת המנחה, ז

...כִּי הַמִּיתָה שֶׁל הָאָדָם נִמְשָׁךְ בְּשָׁרְשׁוֹ מִמִּיתַת הַמְלָכִים כַּמְבֹאָר בְּכִתְבֵי הָאֲרִ"י זַ"ל, שֶׁהָיָה עַל - יְדֵי רִבּוּי אוֹר עַל - יְדֵי שֶׁלֹּא הָיוּ הַצִּמְצוּמִים מְתֻקָּנִים כָּרָאוּי עַיֵּן שָׁם. וְאָדָם הָרִאשׁוֹן הָיָה צָרִיךְ לְתַקֵּן זֹאת וְקִלְקֵל, וְעַל - יְדֵי זֶה חָזַר וְנִתְעוֹרֵר בְּחִינַת מִיתַת הַמְלָכִים וּמִשָּׁם גְּזֵרַת הַמִּיתָה. אַךְ עַתָּה הַמִּיתָה טוֹבָה מְאֹד, כִּי מֵאַחַר שֶׁכְּבָר הָיָה אוֹר הַנְּשָׁמָה שֶׁל זֶה הָאָדָם בָּעוֹלָם וּמֵת וְנִסְתַּלֵּק יְכוֹלִין לְתַקְּנוֹ וְכַנַּ"ל (בְּאוֹת לב). וְעִקַּר הַתִּקּוּן עַל - יְדֵי גְּדוֹלֵי הַצַּדִּיקִים שֶׁהֵם בְּחִינַת מֹשֶׁה שֶׁנִּסְתַּלֵּק בְּשַׁבָּת בְּמִנְחָה בְּרַעֲוָא דְּרַעֲוִין, שֶׁאָז תַּכְלִית תִּקּוּן הַצִּמְצוּמִים הָעֶלְיוֹנִים מְאֹד שֶׁמְּקַבְּלִים אוֹר נוֹרָא מְאֹד מְאֹד בִּבְחִינַת תִּקּוּן וְשָׁם נִסְתַּלֵּק מֹשֶׁה. וְעַל – יְדֵי הִסְתַּלְּקוּת אוֹר נִשְׁמָתוֹ הַנּוֹרָאָה לְשָׁם, הוּא חוֹזֵר וּמַמְשִׁיךְ מִשָּׁם הִתְגַּלּוּת אוֹר הָאֵין סוֹף בְּלֵב כָּל אֶחָד מִיִּשְׂרָאֵל בִּבְחִינַת תִּקּוּן הַצִּמְצוּמִים וְהַמְתָּקָתָם בְּאֹפֶן שֶׁסּוֹף כָּל סוֹף יְזַכֶּה אֶת כָּל יִשְׂרָאֵל בִּתְשׁוּבָה. כִּי גְּדוֹלִים צַדִּיקִים בְּמִיתָתָם יוֹתֵר מִבְּחַיֵּיהֶם, כִּי כָּל יְמֵי חַיֵּיהֶם הַקְּדוֹשִׁים הָיוּ מִתְיַגְּעִים מְאֹד בַּעֲבוֹדָתָם לְגַלּוֹת מַלְכוּתוֹ יִתְבָּרַךְ בָּעוֹלָם שֶׁזֶּה עִקַּר עֲבוֹדַת הַצַּדִּיקִים שֶׁהוּא עַל - יְדֵי שֶׁמַּמְשִׁיכִין עֲלֵיהֶם בְּכָל פַּעַם אוֹר הָאֵין סוֹף בִּבְחִינַת צִמְצוּמִים מְתֻקָּנִים בְּאֹפֶן שֶׁיַּעַבְדוּ אֶת ה' יִתְבָּרַךְ בְּהַדְרָגָה וּבְמִדָּה לְפִי מַדְרֵגָתָם הַגָּבֹהַּ וְכוּ'... עַל - כֵּן הַצַּדִּיקִים הֵם סוֹבְלִים צַעַר גָּדוֹל מֵאִתָּנוּ, שֶׁזֶּהוּ בְּחִינַת מַה שֶּׁמּוּבָא לְעֵיל מַה שֶּׁמֹּשֶׁה רַבֵּנוּ הִצְטַעֵר וְהוֹכִיחָם הַרְבֵּה קֹדֶם מוֹתוֹ שֶׁיְּקַיְּמוּ הַתּוֹרָה כַּנִּזְכָּר לְעֵיל.

וְזֶה בְּחִינַת לוּחוֹת וְשִׁבְרֵי לוּחוֹת, שֶׁבָּזֶה מְסַיֶּמֶת הַתּוֹרָה שֶׁמְּדַבֶּרֶת שָׁם מִגְּדֻלַּת מֹשֶׁה וְהִסְתַּלְּקוּתוֹ, כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב שָׁםוַיָּמָת שָׁם מֹשֶׁה וְכוּ', וּלְכֹל הַיָּד הַחֲזָקָה וּלְכֹל הַמּוֹרָא הַגָּדוֹל אֲשֶׁר עָשָׂה מֹשֶׁה לְעֵינֵי כָּל יִשְׂרָאֵל. וְדָרְשׁוּ רַבּוֹתֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה שֶׁשִּׁבֵּר אֶת הַלּוּחוֹת לְעֵינֵיהֶם. כִּי שִׁבְרֵי לוּחוֹת זֶה בְּחִינַת שְׁבִירַת כֵּלִים בְּחִינַת מִיתַת הַמְלָכִים. אֲבָל עַל - יְדֵי הַשְּׁבִירָה וְהַמִּיתָה הִוא עִקַּר הַתִּקּוּן כַּנִּזְכָּר לְעֵיל, שֶׁזֶּהוּ בְּעַצְמוֹ בְּחִינַת שִׁבְרֵי לוּחוֹת שֶׁאַף - עַל - פִּי שֶׁנִּשְׁתַּבְּרוּ, אַף - עַל - פִּי - כֵן עַל יָדָם הַתִּקּוּן, עַל - יְדֵי שֶׁכְּבָר הָיוּ וְנִשְׁתַּבְּרוּ וְכַנִּזְכָּר לְעֵיל, שֶׁזֶּהוּ בְּחִינַת לוּחוֹת וְשִׁבְרֵי לוּחוֹת מֻנָּחִין בָּאָרוֹן.

כִּי הַלּוּחוֹת שְׁנִיּוֹת שֶׁקִּבְּלָם בְּתִקּוּן יוֹתֵר וְנֶאֱמַר בָּהֶם טוֹב כְּמוֹ שֶׁאָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה, כָּל זֶה הַתִּקּוּן הָיָה עַל - יְדֵי שֶׁכְּבָר הָיוּ לוּחוֹת הָרִאשׁוֹנִים וְנִשְׁתַּבְּרוּ. כִּי בְּפַעַם הָרִאשׁוֹן קָשֶׁה שֶׁיֵּצֵא הַדָּבָר מְתֻקָּן בִּשְׁלֵמוּת וְכַנִּזְכָּר לְעֵיל. (שֶׁזֶּה בְּחִינַת שֶׁהָיָה בּוֹנֶה עוֹלָמוֹת וּמַחֲרִיבָן וְכוּ' כַּנִּזְכָּר לְעֵיל). שֶׁזֶּהוּ בְּחִינַת הַמִּיתָה וְהַתְּחִיָּה כַּנִּזְכָּר לְעֵיל….

וְהַכֹּל בִּשְׁבִיל לְגַלּוֹת מַלְכוּתוֹ לְכָל בָּאֵי עוֹלָם עַל - יְדֵי שֶׁמַּמְשִׁיךְ הָאוֹר בִּבְחִינַת תִּקּוּנִים כַּנִּזְכָּר לְעֵיל. שֶׁעַל - יְדֵי זֶה נִמְשָׁךְ הֶאָרַת הַתְּשׁוּבָה כַּנִּזְכָּר לְעֵיל, שֶׁיָּשׁוּבוּ כָּל יִשְׂרָאֵל בֶּאֱמֶת אֵלָיו יִתְבָּרַךְ אָמֵן כֵּן יְהִי רָצוֹן:

 

Р. Натан Штернгарц, Ликутей галахот – Законы молитвы Минха, 7

Смерть человеческая происходит от корня смерти – "царей, которые умерли"[3], как сказано у Святого Ари мира, в котором было недопустимое умножение света, ибо сокращения не исправили подобающим образом. Это должен был исправить Первый человек, но он только все испортил, поэтому вернулось и пробудилось вновь качество "смерти царей", и отсюда – сам смертный приговор человеку. Однако, теперь смерть не так уж плоха, ибо после того как свет души человеческой уже побыл в мире, а затем ушел, есть возможность исправить это.

Исправление в основном происходит за счет великих праведников, которые обладают качеством Моше, который умер в Минху шабата. Ибо в это время целью Исправления является исправление высших сокращений, которые принимают чрезвычайно грозный свет ради Исправления, и от этого умер Моше. И посредством того, что грозный свет души его восходит в выси, возвращается он и притягивает свыше раскрытие света Бесконечного, Эйн-соф, в сердце каждого еврея, ради Исправления всех сокращений. И смягчение их наступает ради того, чтобы каждый человек из Израиля покаялся. Ведь величие смерти праведников превосходит величие жизни их, ибо все дни жизни их радеют они, чтобы явить Царство Его, благословен Он, миру, что является сутью хасидского служения, ибо притягивая каждый раз свет Бесконечного от качества меры сжатия, каждый раз производят служением Господу новое исправление – настолько, насколько поднимаются в усердии своем. Поэтому праведники несут на себе большую часть наших страданий, как выше было сказано о Моше, что он печалился и радел премного перед своей смертью, чтобы Израиль исполнял Тору. …

В этом суть скрижалей и обломков скрижалей (которые находились в ковчеге завета): на этом завершается Тора, рассказывающая о величии Моше и его кончине, как сказано: "И умер там Моше…", "И по руке сильной и по великим чудесам, которые совершил Моше на глазах всего Израиля" (Дварим, 34:5,12). Объяснили мудрецы наши, блаженной памяти, что он разбил скрижали у них на глазах, а обломки скрижалей подобны обломкам сосудов, т.е. – "смерти царей". Но именно посредством разбиения и смерти происходит исправление, ибо такова суть разбиения скрижалей, что хоть они и разбиваются, из-за них происходит исправление – из-за того, что они были и разбились, как упомянуто выше, это и есть "скрижали и обломки скрижалей, лежащие в ковчеге завета". Ибо вторые скрижали, которые он получил в более исправленном виде, и сказано о них "добро", как объяснили мудрецы наши, что исправление произошло за счет того, что разбились первые скрижали. Потому что по первому разу трудно произвести нечто совершенное и исправленное, как сказано выше. В этом суть смерти и воскрешения. …

Все это для того, чтобы раскрыть Царственность внешнему миру, посредством привлечения исправленного света. Таким образом раскрывается свет Тшувы, как упомянуто выше, чтобы весь Израиль вернулся к Нему, благословенному. Амен, да будет воля Его.

 

 

 

[1] Полностью: "Но если скажет раб: Люблю моего господина, мою жену и моих сыновей, не выйду на волю, то приведет его господин его к судьям и подведет его к двери или к косяяку, и проколет его господин его ухо шилом, и тот будет служить ему навек".

[2] Здесь "день" обозначает "тысячелетие".

[3] "Цари, которые умерли" – в лурианской каббале разбиение сосудов семи нижних сфирот. Образ является символически переосмысленным фрагментом из Берешит, 36: 31-39: "И вот цари, царствовавшие в земле Эдома прежде царствования царя у сынов Израилевых: И царствовал в Эдоме Бела, сын Беора, а имя городу его Динава. И умер Бела, и воцарился вместо него Йовав, сын Зераха, из Боцры. И умер Йовав, и воцарился вместо него Хушам из земли Тейманейцев. И умер Хушам, и воцарился вместо него Адад, сын Бедада, который поразил Мидьянитян на поле Моава; имя же городу его Авит. И умер Адад, и воцарился вместо него Самла из Масрейки. И умер Самла, и воцарился вместо него Шауль из Реховота Наречного. И умер Шауль, и воцарился вместо него Бааль-Ханан, сын Ахбора. И умер Бааль-Ханан, сын Ахбора, и воцарился вместо него Адар, имя же города его Пау; а имя жены его Меетавел, дочь Матреды, дочери Мей-Загава" (прим. ред.).

Категория: Еврейский календарь | Добавил: natashkav (2008-06-14)
Просмотров: 734