Приветствую Вас Читатель | RSS

LAB for madrichim

Воскресенье, 2019-02-17, 1:33 AM
Главная » Статьи » Бейт-мидраш » БМ собранные

2006, май. День 2. "Цимцум и буквы"

День второй. 

Бейт-мидраш "Цимцум и буквы"

1. Цимцум.
ליקוטי מוהר"ן מהדורא קמא סימן מט אות ד

ורבנו, זכרונו לברכה, מבאר כל זה בכל אדם. כי כל אחד מישראל הוא חלק אלוק ממעל, ועקר האלקות בלב.....
והאלקות שבלב איש הישראלי הוא בחינת אין סוף, כי אור להביותו הוא עד אין סוף, היינו אין סוף ואין תכלית לתשוקתו. ולפי גדל ההתלהבות הלב של איש הישראלי שהוא עד אין סוף, לא היה אפשר לו לעשות שום עבודה
ולא היה יכול לגלות שום מדה טובה. כי מגדל התלהבותו עד אין סוף, אינו יכול לעשות שום דבר. שזהו בחינת מה שבתחלת הבריאה לא היה מקום לבריאה, מחמת שהיה הכל אין סוף כנ"ל. כי בריאת העולמות, הן הן המדות כנ"ל. ועל כן בהכרח צריך האדם לצמצם אור התלהבות לבו שהוא עד אין סוף, כדי שיוכל לעבד את השם בהדרגה ובמדה. כי השם יתברך רוצה בעבודתנו, שנעבד אותו בעובדות ובמדות טובות, שזה אי אפשר כי אם על ידי הצמצום כנ"ל:
וכשמצמצם את אור להביות לבו, אזי נשאר חלל פנוי בלב. בחינת: "ולבי חלל בקרבי". (שזהו סוד חלל הפנוי שהיה בתחלת הבריאה). ובתוך זה החלל הפנוי, נתגלין מדותיו הטובות.

Р. Нахман из Браслава, Ликутей Могаран, 49 - продолжение

Когда Пресвятой хотел создать мир, был Его святой свет бесконечным, и не было места для сотворения мира. Тогда вынужден был сжать бесконечный свет в разные стороны, и образовалась пустота. И в этой пустоте создал миры.
..Главная цель создания миров – ради царства, то есть чтобы показать Свое царство. А это невозможно иначе как с помощью миров, потому что нет царя без подданых. Об этом говорится в книге «Зогар» и в других писаниях.

Учитель наш, блаженной памяти, объяснял все это о человеке. Потому что каждый из народа Израиля – частичка Бога свыше, а находится эта частичка в сердце. Божественность, которая у каждого из народа Израиля в сердце, она бесконечна, то есть нет ни конца ни края его страсти (тшука). И из-за великого бесконечного восторга в сердце не может человек совсем ничего делать. Это вроде как в начале Творения мира, не было места для творения, поскольку все было Бесконечным (эйн-соф) Ведь создание миров, это как раз и есть меры. И поэтому обязательно должен человек ограничивать свет своего сердечного восторга, который бесконечен, чтобы мочь служить Богу согласно мере и ступени. Ибо Пресвятой хочет от нашей службы, чтобы служили мы ему добрыми качествами, а это без ограничения невозможно.


2. Пустое пространство и расстояние между буквами

СКРЫТОЕ УЧЕНИЕ

Говорил рабби Леви Ицхак: «Сказано у Йишайи: “Ибо учение изойдет от меня”. Как это следует понимать? Ибо мы верим, что Тора, полученная Моисеем на Горе Синай, не может быть изменена и что взамен ее не может быть дано ничего другого. Тора незаменима, и нам запрещено спрашивать о целесообразности хотя бы одной из ее букв. Но реально символами учения в Торе являются не только буквы, но и пустые места между ними, только мы не способны их прочесть. Но наступит время, и Бог откроет нам смысл пустых мест между буквами Торы».
Мартин Бубер «Хасидские предания»
Попытки заглянуть в тайное:

...Учили мудрецы, что когда возвысился Святой, да будет Он благословен, в Своем желании творить, вымерил Он в Себе место, чтобы поместить туда миры, и сжал сияние света Своего, раздвинув его в стороны. И разверзлось пустое пространство, равно отстоящее от первоначальной точки, от которой отринул Он Себя к Себе. А точка эта озарилась вспышкой его Божественной созидательной воли. И когда сокращал Он Свой свет, отрывая его силой решения Своего, оставались от него следы – росчерки памяти о первоначальном сиянии Божественной полноты. Подобно тому, как некий человек пытается сдвинуть с места тяжелый груз и делает это рывками, так и пространство для будущих миров освобождалось силой и порывами. А следы, оставшиеся от этих рывков, напоминали точки, в тайне которых были сокрыты искры сияния. И когда ушел свет за пределы Бесконечности, точки эти стали сближаться между собой, как бы играя друг с другом, блестя и переливаясь россыпью своих искр. Так они обменивались воспоминаниями и познавали друг друга, пока не выстроились в форму буквы. Этой буквой была Алеф, которая сверкая и искрясь, таила в себе очертания и смыслы всех букв еврейского алфавита. Так из Алеф постепенно открылась Бет, а из Бет – Гимел, словно ветви прорастающие из единого корня. И воссияли буквы, и сложились в слова, а Всевышний играл и наслаждался ими, соединяя их друг с другом в разных сочетаниях. Пустое пространство, словно одеянием, было объято покровом светящихся букв, а Всевышний, открывая новый замысел, складывал и разворачивал его, всякий раз создавая новый текст из сияющих начертаний. Это была Божественная игра, в которой впервые появились правила, заложившие границы творения…
(Традиция комментарий учения р. Ицхака Лурии в русле школы
р. Исраэля Саруга – в изложении Наташи Заболотной).


ספר שקל הקדש - לרבי משה די ליאון ז"ל

...הוא יתברך המציא סוד מציאותו, והמציא זוהר אספקלריא שתמשיך מאורו ואעפ"כ לא היו יכולין כל העולמות לסבלו עד שברא אור לאורו וברא עולמות והאור ההוא נקרא לבוש, מלמד שהלביש אור באור ונכלל זה בזה ומתוך האספקלריא העליונה נמשכו שאר כל המאורות האחרות.

Р. Моше де Леон, "Шекель га-Кодеш" ("Святой сикль")

Господь, да благословится имя Его, сотворил тайну бытия Своего, а также сияющее зеркало, чтобы светило оно от Его света. Однако не все миры смогли вынести этот свет, и тогда создал Он еще свет для света и миры его, и зовется этот свет "облачением". Из этого мы учим, что одел Господь свет в свет, включив один в другой, а всем прочим светилам в мире заповедал притягивать сияние от Своего высшего зерцала.

בית עולמים - דף קלב ע"א - ד"ה וע"ד

...וכמ"ש שיתף הקב"ה מדה"ר למדה"ד והכל מושרש למעלה בסוד הצמצום של א"ס והוא סוד עולם המלבוש שכ' האריז"ל שנעשה ע"י ניתוקי האורות שכל ניתוק הוא סוד צמצום וסילוק אור שלימותו הבלתי בעל תכלית ונשאר האור מועט שיוכלו העולמות להתנהג ע"י ויוכל הסיבה ראשונה להיות מושג ע"י פעולותיו להקרא רחום וחנון וז"ס אותיות של התורה שהאותיות הם מקום ניתוקי האורות שנשאר מעט כמבואר והוא שחרות האותיות וכל אות הוא נמדד ומשוער ע"י קוים ונקודות משא"כ שלימותו הבלתי בע"ת הוא סוד הקלף הסובב את האותיות והוא בין כל אות ואות ותוך כל אות ולית אתר פנוי מיני' וכמ"ש בתיקוני' .

Р. Давид Оппенгейм Бен Авраам, Бейт Оламим ("Обитель миров"), 132а

Сказано, что добавил Святой, да будет Он благословен, меру милосердия к мере суда, однако при этом все в мире происходит от высших корней в тайне сокращения Бесконечного (Эйн-соф). Это – мир облачения, созданный, когда отрывались света, о тайне которого писал Ари, да будет благословенна его память. Каждый такой отрыв происходил в тайне сокращения (цимцума) и вознесения света Его безграничной полноты. И осталось немного света – так, чтобы миры смогли существовать за счет его сияния, и так, чтобы Первопричина миров была постигнута деяниями их обитателей и звалась ими "милостивой и милосердной". А в том, что осталось – тайна букв Торы, ибо буквы появились как раз в тех метах, где свет, уходя, отрывался, и оставалась его малая часть. Поэтому буквы - черные, а каждая из них измерена и взвешена чертами и точками-огласовками. Из того, что мы сказали здесь, следует, что Его безграничная полнота - это тайна пергамента, окружающего буквы, а также промежутки между букв, и места внутри букв, как написано в "Тикуней Зогар": "Нет места, свободного от Него" (122б).

(оба перевода – Наташи Заболотной)

3. Три книги
ספר ספר וספר
Тридцатью и двумя дивными путями Премудрости начертал /изваял/ Бог, Господь Воинств Свой мир, тремя книгами – книгой, счисленьем и речью (ספר ספר וספר).

Передано мне, что вселенная - это книга, сделанная Творцом Благословенным и что Тора - это комментарий, который Он сделал и сочинил к этой книге и который заключает истину. Тора - это образы идеальных букв, которые оформились и облачились в формы букв письменных, в отличии от вселенной, обладающей лишь внешними признаками; посредством Торы можно распознать все намеки на изначальную мысль Творца, содержащиеся во внешних признаках творений. Но также и вся совокупность творений составляет целую книгу, в которой опечатаны буквы Идеи Его.
р. Цадок га-Коен из Люблина

Сказал р. Гуна от имени Рейш Лакиша: «На две тысячи лет предшествовала Тора сотворению мира, согласно написанному «Была у Него воспитанницей и была забавой изо дня в день (шаашуим йом-йом)» (Мишлей 8:30), а день Всевышнего - это тысяча лет, как сказано «Ведь тысяча лет в глазах Твоих, как день минувший» (Теелим 90:4). Слова Торы - это чистое золото - как сказано: «Голова его – чистое золото, кудри его вьются, черны как ворон» (Шир 5,11). Все изначально сотворенное изваяно из этого «чистого золота»; «кудри его вьются» - это книжные линейки, «черны, как ворон» - это кончики букв.

Скрижали были шести вершков в длину: два вершка в руке Того, по Чьему слову появился мир, два вершка - в руке Моше и два вершка зазора между Рукой и рукой.

«Все сорок дней, что провел Моше в высотах, он учил Тору и забывал. Взмолился он: «Владыка мира, сорок дней было у меня, а я ничего не узнал». Что же сделал Пресвятой, благословен Он? Когда исполнились сорок дней, дал ему Тору в подарок, как сказано: «И дал Моше две скрижали завета».

«Тора, которая дана Моше, пергамент ее – белый огонь, по которому написано черным огнем, обернута в огонь и огнем запечатана. Когда же Моше ее переписывал, то вытирал калам своими волосами и потому лик его стал светиться».

«Я получил огненную Тору, сошел к подножию огненного Трона, прислонился к огненному столбу, говорил с Ним лицом к лицу, одержал победу над высшим Собранием и открыл их тайны сынам человеческим».

«Показал Пресвятой, благословен Он, Моше Скинию Завета из красного огня, зеленого огня, черного огня и белого огня. (…) Сказал ему: «Подобно тому, как ты создаешь внизу то, что пребывает в высотах, Я оставлю в высотах свиту свою, спущусь, и присутствие Свое помещу среди вас внизу».

«Сказали мудрецы: Адам научил тому, как расчертить книжный лист, как сказано: «Вот книга порождений», вся целиком, с линейками на листах, «в день творения Богом человека». И подкрепляет это слова р. Элиазара бен Азарии: «Три чуда случились в тот день: Адам и жена его были сотворены, совокупились и произвели порождения».

«Учили мудрецы: письма об обручении и о браке пишут только с согласия обоих сторон, жених же платит за них; научил этому Пресвятой, благословен Он, в час, когда обручился с Израилем на горе Синай… Кто записал брачный договор? Моше, как сказано: «И записал Моше эту Тору» (Дварим, 31). Какую же награду дал ему Пресвятой, благословен Он? Сияние лика, как сказано: «А Моше не знал, что лучи света от лица его» (Шмот, 34) .

«Сказано “И письмена на них - письмена Бога, вырезанные (חרות) на скрижалях” (Шмот, 32:16) “Не читай «вырезаны» (חרות), но «свобода» (חירות). Рассуждали р. Иегуда и р. Нехемия. Сказал р. Иегуда: «свобода от изгнаний», р. Нехемия сказал: «свобода от ангела смерти. В тот час, когда сказал Израиль: «выполним и поймем», пресеклась нечистота их и смерть стала не властна над ними. А в тот час, когда поклонились золотому тельцу, сказав о нем: «Это Бог твой, Израиль», обрела смерть прежнюю силу». Сказал тогда Пресвятой, благословен Он: «Поступили вы подобно Адаму».

«Почему дана Тора в пустыне? Подобно пустыне, которую не засевают и не обрабатывают, освобождают того, кто принимает на себя бремя заповедей, от бремени повседневных обязательств; подобно пустыне, которая не облагается налогами, свободны изучающие Тору в этом мире. Другое мнение: кто исполняет Тору? Тот, кто уподобляется пустыне и отказывается от всего».

«Всякий выполняющий Тору и истинно делающий ее как будто бы сам установил ее и даровал ее на горе Синай. И еще сказал р. Иегуда, что говорит о нем Писание, как будто бы сделал он сам себя».


4. ...ОСТОРОЖНО БУКВЫ ЗАКРЫВАЮТСЯ...

Про червячка Шамира и плоды инжира.

Вавилонский талмуд, трактат Сота, 48б (в сокращении)
"Когда был разрушен Храм, пропал шамир.."
(на нагруднике первосвященника (хошен) были камни по числу колен, на которых были написаны имена колен) ...Писали буквы чернилами и направляли на них шамир, и камни как будто бы лопались по буквенным линиям — как лопаются плоды инжира в солнечные дни, и при этом от них ничего не убывает; как трескается почва во время дождей, и при этом ее не становится меньше.
Учили мудрецы: Шамир – создание с ячменное зерно, и создано в сумерки шестого дня Творения, и ни одна твёрдая вещь не устоит перед ним, а хранят его завёрнутым в шерсть в свинцовом сосуде...

תלמוד בבלי מסכת סוטה דף מח/ב
משחרב בית המקדש בטל השמיר (...) ור' נחמיה שמיר למאי אתא מיבעי ליה לכדתניא אבנים הללו אין כותבין אותן בדיו משום שנאמר פתוחי חותם ואין מסרטין עליהם באיזמל משום שנאמר במלואותם אלא כותב עליהם בדיו ומראה להן שמיר מבחוץ והן נבקעות מאליהן כתאינה זו שנבקעת בימות החמה ואינה חסירה כלום וכבקעה זו שנבקעת בימות הגשמים ואינה חסירה כלום תנו רבנן שמיר זה ברייתו כשעורה ומששת ימי בראשית נברא ואין כל דבר קשה יכול לעמוד בפניו במה משמרין אותו כורכין אותו בספוגין של צמר ומניחין אותו באיטני של אבר מליאה סובי שעורין...

Про передачу царства сыну
(начало «Сказки о семи нищих» рабби Нахмана из Браслава)

Я расскажу вам, как бывало веселились. Сказка: Жил-был царь, и был у него единственный сын, и решил царь передать царство сыну своему при жизни, и сделал большой пир, что называется «бал». И само собой, как делает царь бал – очень большое веселье, а уж тем паче, раз передаёт царство сыну своему при жизни – само собой, было очень большое веселье. И были там все царские министры, все герцога и князья, и веселились на том пиру. И в стране тоже наслаждались, что передаёт царство сыну своему при жизни, так как это - большая честь для царя. И было там очень большое веселье, и были там все виды веселья, «капельянсы» и «комедьянсы», и, стало быть, все виды веселья – всё было там на пиру.
И когда сделались очень веселы, встал царь и сказал сыну своему: Поскольку я звездочёт, вижу, что предстоит тебе сойти с престола. Потому смотри, чтобы не было у тебя уныния, когда потеряешь царство, а только веселись. И если ты будешь весел, то и я буду весел. Но также, если станешь унывать, - всё равно буду весел, весело мне будет, что ты больше не царь. Так как не годишься ты в цари, ежели не можешь сохранить веселье, теряя престол. Однако, если будешь ты весел, так и я буду весел оченно больше.

Про плач и смех из одного корня (рабби Нахман из Браслава)

...Рассказал он во дни месяца элул, что приснился ему сон. Во сне хотелось ему проникнуть в дом, чтобы послушать звуки шофара. Проходя мимо дома, он услышал, что там поют, прихлопывают в ладоши и пляшут изо всех сил – раздольное веселье, когда люди скачут и несутся в хороводах и смеются, переполненные радостью. И он сказал себе: "Хорошо бы заглянуть сюда, послушать звуки шофара"...
И откликнулся один (из присутствующих) и заметил, что и в книге (раби Нахмана) содержится намек, указывающий на то, что заповеданное нам трубление в шофар – это как бы рукоплескание и танец.
И наш учитель кивнул утвердительно и сказал: "Уже впоследствии открыл Г-сподь моему сердцу тот намек, что содержите в стихе псалма: шофар – источник радости и веселья. Это стих: "Тогда наполнятся уста наши смехом и язык наш весельем". Слово шофар – аббревиатура, составленная из первых букв четырех слов этого стиха: "... схок пину у-лешонэйну рина" ("уста наши пением и язык наш – весельем"). И поэтому после стиха: "Счастлив народ, которому ведомо трубление..." – следуют слова: "Имени Твоему будут радоваться весь день".
Вникни также и в другое место поучения, где сказано: "По сути плач должен корениться в смехе, потому что слово бэхия ("плач") является аббревиатурой слов "бэ-шимха йегилун коль ха-йом" ("Имени Твоему будут радоваться весь день").

Рабби Калонимус Кальман Шапира, ребе из Песячны. "Эш Кодеш". Драша на Пурим, год 1940.
Сказано в «Тикуней Зогар», что Пурим подобен Судному дню (на иврите йом кипурим можно прочесть ке-пурим, дословно «как Пурим»). Возможно, имеется в виду, что подобно тому как в Судный день пост и покаяние обязательны, и не зависят от того, хочет человек соблюдать их, или нет, ибо так постановил Святой, да будет Он благословен, – так же и в Пурим нужно радоваться, вовсе не оттого, что человеку радостно, или он по меньшей мере в состоянии порадовать сам себя – не поэтому обязан он быть в радости. И даже если он унижен, сердце его разбито, а дух и разум растоптаны, закон гласит, что должен он привнести в сердце свое хотя бы искру радости... И если не радовался человек в Пурим, как подобает, и не было пуримское служение совершенным, избавление и радость, которые Пурим несет Израилю, все равно придет...

Р. Моше Кордоверо "Гранатовый сад" ("Сефер Пардес римоним")
Утро же наступает только после полного озарения, после истинного восхода света дня. А заря предшествует дневному свету, ведь сначала - не столп зари, а столп тьмы, ибо, на самом деле, слово "восход" мы выводим из слова "чернота" (шахар и шахор на иврите от одного корня).
ספר פרדס רמונים - שער כג פרק כא
כי הבקר הוא אחר ההארה הגמורה ועלות האור בעצם. ושחר הוא קודם אור היום שהוא תחלת עמוד השחר ולשונו מלשון עמוד השחר. ועל האמת פי' עמוד השחר לשון שחרות.

История про Дворец и про то, как в Хельм вернулся Царь.

Были времена, когда люди ещё помнили, что город Хельм когда-то назывался Мълех и правил им царь Млех XV. Но царь спустился в обыкновенный мир путешествовать и куда-то пропал, царский дворец быстро пришёл в запустение и зарос травой и цветами, а Мълех стал Хельмом. Так вот тогда уже люди в память об ушедшем царе и в надежде вновь дождаться его придумали таскать за собой повсюду телегу с небольшой моделью дворца на ней. Хельм с утра до вечера наполнялся грохотом тележек с дворцами и звоном колокольчиков, которыми некоторые жители украшали свои дворцы.
Однако Хельм есть Хельм, и нашлись такие, что стали придумывать дворцы без колёсиков, особенно те, кому нужно было быстро передвигаться по городу. Появились дворцы-заплечные-мешки, дворцы-шляпы, и даже одежда в виде дворца. Её изобрёл один человек, который придумал сам передвигаться по городу на колёсиках, прикрученных к башмакам. Он всё время совершенствовал и колёсики, и одежду-дворец, пока люди не стали думать, что по городу сам собой катится царский дворец. Они кричали ему: «Привет, Дворец! Дворец едет! Смотрите, Дворец вернулся!» - и показывали на него своим детям. Изобретатель так привык к своему облику, что почувствовал себя настоящим Дворцом. И, здороваясь, так и говорил: «Здравствуйте! Я – Дворец». А поскольку хельмучи ежегодно праздновали День Дворца и устраивали грандиозное гуляние у его руин, то сочли весьма подходящим нанять Человека-Дворца весь день стоять дворцом на руинах. Вошло даже в обычай подходить к нему с вопросом: «Не вернулся ли царь?» - на что он должен был коротко ответить: «Ещё нет». Так и спрашивали друг у друга: «Ты уже был у Дворца? Ты уже ходил ко Дворцу?»
Мало- помалу традиция ходить ко дворцу вышла за стены Хельма, и даже появились паломники, желавшие попасть в Хельм и спросить у Дворца о царе. От них-то, наверное, и прослышал настоящий царь, что в Хельме отстроен для него новый дворец и что его там ждут.
Вернулся он в Хельм как раз в тот самый праздник и пришёл ко дворцу, где, конечно же, никакого дворца не увидел, а только человека в шутовской одежде, окружённого толпой людей.
Царь пробился к нему и спросил: «Кто ты?»
«Я – Дворец, - удивился Человек- Дворец, - а ты кто?»
«Я – Царь», - ответил царь, и все вокруг засмеялись. И так понравилась эта шутка жителям Хельма, что они уговорили того, кто назвался царём, приходить раз в год ко Дворцу и объявлять, что он и есть Царь…
Говорят, что в Хельме эта традиция сохраняется и сейчас.

Лёня Грольман «Хельм»

Между вторым и третьим днём (сказочка на ночь)


Даниил Хармс


ВРУН

- Вы знаете?
Вы знаете?
Вы знаете?
Вы знаете?
Ну, конечно, знаете!
Ясно, что вы знаете!
Несомненно,
Несомненно,
Несомненно знаете!

- Нет! Нет! Нет! Нет!
Мы не знаем ничего,
Не слыхали ничего,
Не слыхали, не видали
И не знаем
Ничего!

- А вы знаете, что У?
А вы знаете, что ПА?
А вы знаете, что ПЫ?
Что у папы моего
Было сорок сыновей?
Было сорок здоровенных -
И не двадцать,
И не тридцать,-
Ровно сорок сыновей!

- Ну! Ну! Ну! Ну!
Врешь! Врешь! Врешь! Врешь!
Еще двадцать,
Еще тридцать,
Ну еще туда-сюда,
А уж сорок,
Ровно сорок,-
Это просто ерунда!

- А вы знаете, что СО?
А вы знаете, что БА?
А вы знаете, что КИ?
Что собаки-пустолайки
Научилися летать?
Научились точно птицы,-
Не как звери,
Не как рыбы,-
Точно ястребы летать!

- Ну! Ну! Ну! Ну!
Врешь! Врешь! Врешь! Врешь!
Ну, как звери,
Ну, как рыбы,
Ну еще туда-сюда,
А как ястребы,
Как птицы,-
Это просто ерунда!

- А вы знаете, что НА?
А вы знаете, что НЕ?
А вы знаете, что БЕ?
Что на небе
Вместо солнца
Скоро будет колесо?
Скоро будет золотое -
Не тарелка,
Не лепешка,-
А большое колесо!

- Ну! Ну! Ну! Ну!
Врешь! Врешь! Врешь! Врешь!
Ну, тарелка,
Ну, лепешка,
Ну еще туда-сюда,
А уж если колесо -
Это просто ерунда!

- А вы знаете, что ПОД?
А вы знаете, что МО?
А вы знаете, что РЕМ?
Что под морем-океаном
Часовой стоит с ружьем?

- Ну! Ну! Ну! Ну!
Врешь! Врешь! Врешь! Врешь!
Ну, с дубинкой,
Ну, с метелкой,
Ну еще туда-сюда,
А с заряженным ружьем -
Это просто ерунда!

- А вы знаете, что ДО?
А вы знаете, что НО?
А вы знаете, что СА?
Что до носа
Ни руками,
Ни ногами
Не достать,
Что до носа
Ни руками,
Ни ногами
Не доехать,
Не допрыгать,
Что до носа
Не достать!

- Ну! Ну! Ну! Ну!
Врешь! Врешь! Врешь! Врешь!
Ну, доехать,
Ну, допрыгать,
Ну еще туда-сюда,
А достать его руками -
Это
Просто
Ерунда!

Категория: БМ собранные | Добавил: Tania (2006-06-07)
Просмотров: 654